Брой 131 (136), 09-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Търговия с емисии: ЕК разрешава отпускането на временни безплатни квоти за електроцентрали в България, Чешката република и Румъния


На 6 юли 2012 г. Европейската комисия одобри исканията на България, Чешката република и Румъния за продължаване на безплатното отпускане на квоти по Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) за техните енергийни сектори и след края на тази година. Комисията прие тези решения, основавайки се на разпоредби, които допускат за определени държави членки да бъде направено изключение от общото правило, според което от 2013 г. енергийният сектор трябва да закупува всичките си квоти на търг или на пазара. Комисията вече одобри заявленията на Кипър, Естония и Литва.

Безплатните квоти за електроцентрали ще намаляват всяка година

Съгласно преработената Директива относно СТЕ на ЕС1, приета през 2009 г., на 10 държави членки беше предоставена възможност да поискат временни изключения от правилото, според което от 2013 г. в енергийния сектор ще се прилага цялостно отдаване на търг на квотите по СТЕ на ЕС. През септември 2011 г. осем2 от тези държави членки подадоха заявления за временни безплатни квоти. Комисията е длъжна да оцени тези заявления в съответствие с правилата и условията, предвидени в директивата.

След някои изменения в заявленията на България, Чешката република и Румъния, Комисията ги прие днес. През май Комисията одобри исканията на Кипър, Естония и Литва (вж. MEMO/12/350).

Общо над 268 милиона безплатни квоти ще бъдат отпуснати на електроцентрали в тези шест държави в периода от 2013 до 2019 г. Тази цифра ще намалява всяка година, за да достигне до нула през 2020 г. (вж. приложението). Държавите членки ще въведат строги правила за мониторинг и осигуряване на изпълнението, за да гарантират, че съответната сума на инвестициите в модернизирането на тяхното производство на електроенергия най-малкото отразява, ако не и надхвърля икономическата стойност на безплатните квоти.

Решенията не засягат предстоящата в близко бъдеще оценка от страна на Комисията с оглед на правилата за държавните помощи.

Комисията по принцип може да отхвърли дадено заявление или отделен негов елемент, но също така разполага с възможността да одобри заявленията мълчаливо. От съображения за правна сигурност Комисията приема отделно решение по всяко заявление, дори ако заявленията са одобрени в тяхната цялост.

Следващи стъпки

В момента се извършва оценка на заявленията на Унгария и Полша, която се очаква да приключи скоро.

Контекст

Временните безплатни квоти представляват важна дерогация от предвиденото в преразгледаната правна уредба на ЕС за СТЕ общо правило, че не трябва да се допускат безплатни квоти за електроцентрали. По тази причина Европейският парламент и Съветът предвидиха няколко условия, на които трябва да отговарят временните безплатни квоти:

  • отпускането им трябва да приключи най-късно през 2019 г.;
  • те са ограничени до не повече от 70 % от емисиите за вътрешни доставки на електроенергия през 2013 г., а след това ще намаляват всяка година;
  • равностойността на безплатните квоти трябва да бъде пренасочена към инвестиции за преоборудване и подобряване на енергийната инфраструктура на страната, включително нови електроцентрали и разнообразяване на енергийния микс и източниците на доставка, и към чистите технологии; тези инвестиции трябва да бъдат заложени в национален план;
  • Комисията трябва да оцени заявлението от гледна точка на неговата съвместимост с правилата на Директивата относно СТЕ.

Повече информация за преходните безплатни квоти за производителите на електроенергия можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/index_en.htm

 

1 : Директива 2009/29/ЕО

2 : България, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Полша и Румъния подадоха заявления за временни безплатни квоти. Малта и Латвия също отговаряха на критериите, но не подадоха заявления.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: За правителството е важно да знае мнението на социалните партньори
БТПП получи потвърждение от НОИ за 650 000 работници във фирми-членове на Палатата Още
Новоназначеният посланик на България в Куба посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за разширяване и диверсификация на търговския обмен Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Първи бюджетен излишък след 35 месеца на дефицити
По-доброто изпълнение в сравнение с предходната година се дължи на изпреварващ ръст при приходите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Автомати ще обменят валута
Чрез автоматите ще може да се обменя само чуждестранна валута срещу левовата й равностойност. Друг вид сделки няма да са възможни… Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговия с емисии: ЕК разрешава отпускането на временни безплатни квоти за електроцентрали в България, Чешката република и Румъния
Европейският парламент и Съветът предвидиха няколко условия, на които трябва да отговарят временните безплатни квоти Още