Брой 113 (370), 13-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Борба с данъчните измами: ЕК предлага възможно най-широк обхват на автоматичния обмен на информация в рамките на ЕС


На 12 юни Европейската комисия предложи разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация между данъчните администрации в ЕС като част от засилената борба срещу укриването на данъци. Съгласно предложението дивиденти, капиталови печалби, всички други форми на финансов доход и салда по сметки ще бъдат прибавени към списъка на категориите, които са предмет на автоматичен обмен на информация в рамките на ЕС (вж. MEMO/13/533). По този начин ЕС постепенно ще се сдобие с най-широкообхватната система за автоматичен обмен на информация в света.

В два ключови законодателни документа вече се предвижда автоматичен обмен на информация в рамките на ЕС.

Директивата на ЕС относно данъчното облагане на доходи от спестявания осигурява събиране на данни от държавите членки за спестяванията на чуждестранните физически лица и автоматично предоставяне на тази информация на данъчните органи по местожителство. Тази система съществува от 2005 г. В Съвета е в процес на обсъждане предложение за укрепване на тази директива и разширяване на нейния обхват. По време на Европейския съвет, състоял се през май 2013 г., държавите членки се ангажираха да приемат преразгледаната Директива за спестяванията преди края на годината.

В директивата относно административното сътрудничество се предвижда автоматичен обмен на информация относно други форми на доходи от 1 януари 2015 г. Те са: трудова дейност, възнаграждения на директори, застраховка живот, пенсии и собственост. С новото  предложение се цели преразглеждане на директивата относно административното сътрудничество, така че от същата дата автоматичният обмен на информация да се прилага и за дивиденти, капиталови печалби, други финансови приходи и салда по сметки.

Предложението, заедно с гореспоменатите разпоредби за автоматичен обмен, ще означава, че държавите членки обменят същото количество информация помежду си като това, за което са се ангажирали по отношение на САЩ съгласно Закона за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (FATCA).

Контекст

През декември 2012 г. Комисията представи план за действие за по-ефективна реакция на ЕС при укриването на данъци и избягването на данъчно облагане (вж. IP/12/1325). В него се представя широк набор от мерки за оказване на помощ на държавите членки да предпазят данъчната си основа и да си върнат принадлежащите им по закон данъчни приходи в размер на милиарди евро. В плана за действие се подчертава необходимостта от насърчаване на автоматичния обмен на информация като европейски и международен стандарт за прозрачност и обмен на информация по данъчни въпроси.

На 14 май 2013 г. Съветът по икономически и финансови въпроси приветства плана за действие. На 22 май 2013 г. Европейският съвет поиска разширяване на автоматичния обмен на информация на европейско и световно равнище за подобряване на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и приветства намерението на Комисията да направи предложение по въпроса.

Предложението е достъпно на следния адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Парламентът – готов да съдейства за възобновяване на тристранния диалог
Представители на работодателски организации разговаряха с председателя на Народното събрание Още
Зам.-председателят на БТПП се срещна с генералния секретар на ЕВРОПАЛАТИ
Очертани бяха основните сфери за взаимодействие в рамките на Европейския икономически и социален комитет Още
Бизнес семинар „Казахстан - България: възможности за търговско-икономическо сътрудничество“
България има потенциал да увеличи износа за Казахстан Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитража
СЪОБЩЕНИЯ
Представителството на Европейската комисия в България се премества в нов офис
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Световната банка занижи очакванията си за растежа на България
Според актуалните прогнози на институцията брутният вътрешен продукт на страната ни ще отчете ръст от 1,2% през тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промяна в насоките за кандидатстване по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент ІІ”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с данъчните измами: ЕК предлага възможно най-широк обхват на автоматичния обмен на информация в рамките на ЕС
Дивиденти, капиталови печалби, всички други форми на финансов доход и салда по сметки да бъдат прибавени към категориите, които са предмет на автоматичен обмен на информация Още