Брой 175 (432), 10-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-добро използване на водните пътища на Европа


Днес Европейската комисия обяви нови мерки1 за насочване на по-голям дял от транспорта на товари към реките и каналите на Европа. Шлеповете са сред най-екологичните и енергийно ефективни форми на транспорт, но понастоящем те превозват годишно едва около 6 % от товарите в Европа. С новото предложение се цели реализиране на неизползвания потенциал на вътрешните европейски водни пътища с дължина 37 000 км. Това ще позволи товарите да бъдат превозвани по-лесно и ще доведе до допълнително екологизиране на сектора, като същевременно ще насърчи иновациите и ще подобри възможностите за работа.

 

Комисията предлага действия в следните области:

Премахване на пречките
Значителни пречки като неподходящи по размер шлюзове, мостове или фарватери и липсващи връзки, като например връзката между речните системи на Сена и Шелда, възпрепятстват развитието на пълния потенциал на сектора. Комисията предлага да се подобри транспорта на товари по вода чрез подновяване на шлюзове, мостове и навигационни канали. В новия Механизъм за свързване на Европа и в насоките за TEN-T се дава приоритет на възможностите за финансиране на вътрешни водни пътища – тези пътища са и важен компонент на шест от деветте коридора от основната мрежа TEN-T.

Екологизиране и иновации
В сравнение със сухопътния транспорт транспортът по вътрешните водни пътища е енергийно ефективен, безопасен, почти без проблеми от задръствания и безшумен. Комисията ще предложи мерки, включително нови стандарти за двигателите, с цел да насърчи инвестициите в нисковъглеродни технологии и да подпомогне научните изследвания и иновациите.

По-добри връзки с други видове транспорт
Приоритет ще бъде даден на подобряването на връзките между вътрешните водни пътища и шосейната и железопътната мрежа – с особен акцент върху връзките до морски и речни пристанища. На база на текущия преглед на речните информационни услуги Комисията ще направи предложения за подобряване на съоръженията за обработка на товари и за намаляване на административните формалности.

Инвестиране във висококвалифицирана работна ръка
Секторът на водния транспорт разчита на висококвалифицирани работници. Очаква се новите предложения да доведат до по-широко признаване на квалификациите и професионалния опит, за да се подобри достъпът до работни места и мобилността.

Контекст

Около 37 000 километра вътрешни водни пътища свързват 20 от страните-членки на ЕС, като по тях се превозват около 500 млн. тона товари годишно, особено в гъсто населените и пренатоварени области. Взаимосвързаните речни системи на Рейн, Шелда и Маас са свързани с реките Сена и Дунав. Въпреки това съществуват някои основни пречки, които възпрепятстват пълното използване на европейските речни системи в европейското транспортно пространство.

След общия спад на европейската икономика от 2008 г. насам, свръхкапацитетът в някои пазарни сегменти, продължаващото разпокъсване на участниците на пазара и остаряването на флота доведоха до влошаване на перспективите за икономически растеж и устойчивост на корабоплаването по вътрешни водни пътища. Решението на NAIADES II е изготвяне на стабилна дългосрочна рамка за инвестиции и иновации за качествен вътрешноводен транспорт, съдържаща мерки с краткосрочен или средносрочен ефект, като например преразглеждане на скъпите технически изисквания. В рамките на NAIADES II е необходимо мобилизиране на европейско, национално и секторно финансиране за подпомагане на необходимите инвестиции. В тази връзка достъпът до финансиране е от особено значение.

--------------
1 : NAIADES II. Към качествен вътрешен воден транспорт. В гръцката митология Наядите са водни нимфи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
Промените са в положителна посока, улесняват бизнеса и по-специално по отношение на погасяване първо на задълженията по главниците и след това по дължимите лихви Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2014”
Заинтересованите фирми могат да се включат с реклама Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Търговище, проведе обучение на държавни служители
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на българските предприятия за международни превози открива гореща линия за проблеми в Турция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Президентът Росен Плевнелиев стартира инициатива „Диалог с гражданите“
"Пазарна икономика" е темата на първата дискусия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през юли спрямо юни
На годишна база има спад от 2,6 пункта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро използване на водните пътища на Европа
Шлеповете са сред най-екологичните и енергийно ефективни форми на транспорт, но понастоящем те превозват годишно едва около 6% от товарите в Европа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество