Брой 175 (432), 10-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

НЦПО – клон Търговище, проведе обучение на държавни служители

Проект „Компетентна и ефективна държавна администрация – Община Антоново” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България.
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
www.opac.government.bg

------------------------------------------------------------------

В изпълнение на проект „Компетентна и ефективна държавна администрация – Oбщина Антоново”, Националният център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Търговище, проведе обучение на 4 и 5 септември  за придобиване на ключови компетенции на служители от Община Антоново, кметове и кметски наместници. 25-те участници преминаха обучение по следните теми:

  • „Организационно поведение – (делова и административна етика) правила за комуникация”
  • „Административна стилистика”
  • „Управление на общински земи и гори”
  • „Добри практики от община Варна”
  • „Работа с хора с увреждания и работа с хора в неравностойно положение”.

Обучението се проведе в К.К. „Чайка”, гр. Варна. Всички участници преминаха успешно курса, като им бяха връчени сертификати за придобити ключови компетенции.

------------------------------------------------
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Антоново и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на финансите на Република България”

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс
Промените са в положителна посока, улесняват бизнеса и по-специално по отношение на погасяване първо на задълженията по главниците и след това по дължимите лихви Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2014”
Заинтересованите фирми могат да се включат с реклама Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Търговище, проведе обучение на държавни служители
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциацията на българските предприятия за международни превози открива гореща линия за проблеми в Турция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Президентът Росен Плевнелиев стартира инициатива „Диалог с гражданите“
"Пазарна икономика" е темата на първата дискусия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през юли спрямо юни
На годишна база има спад от 2,6 пункта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро използване на водните пътища на Европа
Шлеповете са сред най-екологичните и енергийно ефективни форми на транспорт, но понастоящем те превозват годишно едва около 6% от товарите в Европа Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество