Брой 52 (309), 14-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага правила за осъществяването на практика на Инициативата за младежка заетост


Европейската комисия предложи оперативни правила за изпълнение на Инициативата за младежка заетост с цел борба с младежката безработица. Инициативата бе предложена от Европейския съвет на проведеното на 7 и 8 февруари 2013 г. заседание, като предвиденият за нея бюджет е в размер на 6 млрд. EUR за периода 2014 — 2020 г.

Чрез Инициативата за младежка заетост ще се оказва специална подкрепа на неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора в онези региони на Съюза, в които младежката безработица през 2012 г. е била над 25 %. Усилията ще бъдат насочени най-вече към интегрирането на тези младежи в пазара на труда.

Ето защо средствата по Инициативата за младежка заетост ще се използват за засилване и ускоряване на мерките, набелязани през декември 2012 г. в пакета от мерки за младежка заетост. По-специално държавите членки ще могат да използват финансовите средства, за да финансират мерки, предприети в отговарящите на критериите региони за изпълнение на препоръката за създаване на гаранция за младежта, приета от Съвета на ЕС в състав министри по заетостта и социалните въпроси на 28 февруари. По линия на инициативата „Гаранция за младежта“ държавите членки следва да въведат мерки, чрез които да гарантират, че младежите на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка или стаж в срок от четири месеца от момента, в който напуснат училище или останат без работа.

Инициативата за младежка заетост ще бъде допълваща към други проекти, разработени на национално равнище, в това число проекти, получаващи подкрепа по линия на ЕСФ, с цел създаване или прилагане на схемите за гаранции за младежта, като напр. реформиране на съответните институции или служби.

Предвидено е финансирането да бъде в размер на 3 млрд. EUR по бюджетния ред, определен за младежка заетост, и най-малко още 3 млрд. EUR по линия на Европейския социален фонд. Предвид породените от икономическата криза бюджетни затруднения, пред които са изправени държавите членки, съфинансиране на национално равнище ще се изисква единствено във връзка със средствата, предоставяни по линия на Европейския социален фонд.

Контекст

Младите хора са особено тежко засегнати от икономическата криза. През януари 2013 г. равнището на младежката безработица в ЕС достигна 23,6%, като надвиши повече от два пъти равнището на безработица при възрастните. В ЕС 7,5 млн. млади европейци (на възраст 15 — 24 години) попадат в категорията на неработещи, неучещи и необучаващи се Младежката безработица е особено висока в някои региони. Това е не само проблем за засегнатите лица, но и източник на сериозна заплаха за социалното сближаване в ЕС и на рискове с дългосрочни отрицателни последици за икономическия потенциал и конкурентоспособността на Европа.

С цел намаляване на неприемливо високите равнища на младежка безработица на 5 декември 2012 г. Комисията прие пакет от документи във връзка с младежката заетост. С него се прави предложение за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта, започва се втори етап на консултациите със социалните партньори във връзка с рамка за качество на стажовете, обявява се предстоящото създаване на Европейски алианс за професионална подготовка и се очертават начините за намаляване на пречките пред мобилността на младите хора.

Създаването на работни места за младите хора е основна цел на политиката на сближаване, ползваща се с подкрепа както по линия на Европейския фонд за регионално развитие, така и на Европейския социален фонд. На проведения на 7 и 8 февруари 2013 г. Европейски съвет бе решено да се направи още една стъпка в борбата с младежката безработица чрез предложението за Инициатива за младежка заетост.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП представи предимствата за инвестиции в България на икономически форум в Цюрих
Повече от 70 представители на швейцарския бизнес, от различни сектори взеха участие във форума Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Фотоволтаичната индустрия – с искания за нови мерки в енергетиката
БФА подкрепя създаването на социален енергиен фонд, като мярка в помощ на най-нуждаещите се Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум на австрийски фирми Austria Showcase „Транспортна техника и транспортна инфраструктура”
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание, три дни преди да бъде разпуснато, одобри Закона за туризма
Във финалните текстове остана въвеждането на срочна категоризация за повече видове туристически обекти, както и възможността за издаване на електронни туристически ваучери Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Средният осигурителен доход за януари е 634,55 лв.
Той намалява спрямо предходния месец Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага правила за осъществяването на практика на Инициативата за младежка заетост
Инициативата ще бъде допълваща към други проекти, разработени на национално равнище, в това число проекти, получаващи подкрепа по линия на ЕСФ… Още