Брой 11 (1770), 16-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Предложение за по-ефективен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС


Европейската комисия започна дебат относно реформата на процеса на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС, при който понастоящем се изисква единодушието на държавите членки. Често постигането на единодушие е невъзможно при важни инициативи в данъчното законодателство и това може да доведе до скъпоструващи отлагания във времето или до варианти на политика, които не са оптимални.

В публикуваното  Съобщение се предлага „пътна карта“ за постепенно и целенасочено преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура за някои аспекти на общата политика на ЕС в областта на данъчното облагане, каквато е практиката при повечето политики на ЕС. Тази възможност е предвидена в Договорите на ЕС.

Комисията не предлага никакви промени в компетенциите на ЕС в областта на данъчното облагане или в правата на държавите членки да определят по свое усмотрение ставките на подоходния данък за физическите лица или корпоративните данъчни ставки. Целта е да се позволи на държавите членки да упражняват по-ефективно своя вече обединен суверенитет, за да намират по-бързо решения на общите предизвикателства.

Заради правилото за единодушие някои ключови предложения за растежа, конкурентоспособността и справедливостта в рамките на единния пазар бяха блокирани в продължение на години. В същото време към момента демократично избраният Европейски парламент има единствено консултативна роля в процеса на вземане на решения. Изложеният  подход ще съживи процеса на вземане на решения в тази област. С отстраняването на трудностите ще се утвърди репутацията на ЕС като световен лидер в разработването на реалистични решения за данъчната политика в отговор на предизвикателствата на 21-ви век.

Повече информация   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НБУ ще си сътрудничат за модернизирането на висшето икономическо образование
Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса Още
Заместник-председателят на БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ
Становището за „Бъдещето на Европа“ – във фокуса на обсъжданията Още
Продължава партньорството на БТПП с Конфедерацията на работодателите в Норвегия
Съвместни проекти за укрепване на социалния диалог и трипартизма Още
Клъстер Подемна Техника подписа споразумение за сътрудничество с Балкано-индийската бизнес асоциация
За насърчаване на кооперирането на предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ с индийски фирми Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК счита, че максималната надценка за стоки от първа необходимост ограничава конкуренцията
Становище на регулатора след запитване от парламентарната икономическа комисия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта през 2019 г.
Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия Още
Агенция по заетостта: 2018 г. бележи исторически най-ниския брой на регистрираните безработни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предложение за по-ефективен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС
ЗЗа постепенно преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Сенегал за фирми от строителния сектор