Брой 11 (1770), 16-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Продължава партньорството на БТПП с Конфедерацията на работодателите в Норвегия

Почетна диплома за активно сътрудничество и принос към укрепване на социалния диалог и тристранното сътрудничество и юбилеен медал „120 години търговски палати в България“ връчи председателят на БТПП Цветан Симеонов на Хенрик Мюнте, главен съветник на Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO).

Г-н Мюнте е на работно посещение у нас с цел обсъждане на проектно предложение, което ще бъде подадено за финансиране през новия програмен период към Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог, в рамките на Норвежкия финансов механизъм. По линия на Фонда БТПП, в партньорство с NHO, има вече успешно реализиран проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика. От българска страна като партньор по новия проект ще бъде включена и Норвежко-българската бизнес група.

Основна цел на новия проект ще бъде подобряване на сътрудничеството между страните, ангажирани в социалния диалог, усъвършенстване на капацитета и уменията на участниците в него и увеличаване на прозрачността при вземане на решения.

Проектното предложение предвижда споделяне на опит, идентифициране на добри практики от Норвегия в областта на социалния диалог, провеждане на работни срещи, организиране на информационни дни и кръгли маси. Целевите групи на проекта включват фирми, работодателски организации, синдикати и държавни институции.

БТПП, която през тази година е ротационен председател на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), предвижда дейности за обмяна на добър опит между представители на български работодателски организации със сродни такива в Норвегия. При одобрение на проекта дейностите се очаква да стартират в края на тази година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НБУ ще си сътрудничат за модернизирането на висшето икономическо образование
Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса Още
Заместник-председателят на БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ
Становището за „Бъдещето на Европа“ – във фокуса на обсъжданията Още
Продължава партньорството на БТПП с Конфедерацията на работодателите в Норвегия
Съвместни проекти за укрепване на социалния диалог и трипартизма Още
Клъстер Подемна Техника подписа споразумение за сътрудничество с Балкано-индийската бизнес асоциация
За насърчаване на кооперирането на предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ с индийски фирми Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК счита, че максималната надценка за стоки от първа необходимост ограничава конкуренцията
Становище на регулатора след запитване от парламентарната икономическа комисия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта през 2019 г.
Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия Още
Агенция по заетостта: 2018 г. бележи исторически най-ниския брой на регистрираните безработни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предложение за по-ефективен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС
ЗЗа постепенно преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Сенегал за фирми от строителния сектор