Брой 118 (375), 20-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК призовава за постигането на нов консенсус за възстановяването на икономическия растеж


Европейската комисия ще представи три документа на предстоящото заседание на Европейския съвет, насрочено за 27 и 28 юни 2013 г. Документите, посветени на борбата с младежката безработица, по-доброто регулиране и прегледа на Пакта за растеж и работни места, бяха приети вчера, 19 юни. Съвместно с Европейската инвестиционна банка ще бъде изготвен още един документ относно повишаването на кредитирането за икономиката, който ще бъде представен веднага след официалното му приемане. Опирайки се на този пакет от инициативи, Европа ще може да извърши истински промени, като върне хората на работа и даде възможност на предприятията да наемат служители и да правят инвестиции, а на банките — да отпускат кредити за реалната икономика.

Основни елементи в представените документи:

Да обединим усилията си в подкрепа на младите хора в Европа — Призив за действия срещу младежката безработица

Борбата с младежката безработица е основен приоритет. Макар държавите членки да разполагат с повечето инструменти за действие в тази насока, за извършването на истински промени може да се работи именно на равнище ЕС. Комисията предложи редица практически и постижими мерки, които имат потенциал да окажат непосредствено въздействие, но за някои от тях все още предстои да бъдат одобрени на равнище ЕС, особено за тези, свързани с Многогодишната финансова рамка (МФР).

Ускоряването на прилагането на Гаранцията за младежта е приоритет. Комисията предлага 6-те млрд. евро по Инициативата за младежка заетост да бъдат на разположение в бюджетни кредити, така че за тези средства да бъдат поети задължения още през 2014 и 2015 г., а не през седемгодишния период на МФР. Държавите членки трябва да представят своите програми за младежка заетост през есента. Успоредно с това Комисията ще разработи редица инструменти на равнище ЕС, чрез които да бъде оказвана помощ на държавите членки, като Европейския алианс за професионална подготовка, коалицията за работни места в сферата на цифровите технологии, EURES и инициативата „Твоята първа работа с EURES“, както и помощ на предприятията за наемането на млади хора. Всички тези мерки трябва да бъдат изпълнени в тясно сътрудничество със социалните партньори и съответните заинтересовани страни.

Съвместен доклад на Комисията и ЕИБ за Европейския съвет — Повишаване на кредитирането за икономиката: използване на увеличаването на капитала на ЕИБ и съвместни инициативи на Комисията и ЕИБ

В съвместен доклад Комисията и Европейската инвестиционна банка описват как ще се използва договореното наскоро увеличение на капитала на ЕИБ. Докладът съдържа също така три възможности, чрез които може да се помогне на МСП да получат достъп до финансиране и да наемат на работа млади хора в близко бъдеще.

Пактът за растеж и работни места: една година по-късно — доклад за Европейския съвет

Европейската комисия прие доклад за напредъка във връзка с Пакта за растеж и работни места. Година по-късно е видно, че държавите членки могат да направят още много, за да си помогнат, например като отключат потенциала на единния пазар в области като цифровите технологии, енергетиката и научните изследвания.

В доклада се набляга на необходимостта от завършване на Акта за единния пазар I —до този момент съзаконодателите са постигнали съгласие по едва седем от 12-те предложения на Комисията. Европейската комисия е представила по-голямата част от предложенията за Акта за единния пазар II. През идните седмици ще бъдат представени останалите предложения, сред които ще има законодателни текстове за насърчаване на фондовете за дългосрочни инвестиции, които могат да бъдат друг алтернативен източник за кредитиране на реалната икономика. Комисията призовава за бързото приемане на тези предложения преди изборите за Европейски парламент.

Последващи действия на Комисията относно консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС

Наличието на благоприятна за бизнеса среда също е важна част от цялостния подход. Регулирането на равнище ЕС вместо регулирането по двайсет и седем различни начина на национално равнище доказа, че е ефективно средство за откриването на нови възможности.

Комисията прие съобщение относно десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС, посочени от МСП. В него подробно са представени действията, които са предприети или предстои да бъдат предприети по отношение на тези актове. За всеки акт, посочен от МСП, Комисията вече се е запознала с изразените опасения, предприела е действия, когато това е било възможно, или е отправила предложения към съзаконодателите за намаляване на тежестта върху МСП. Например Комисията предложи през декември 2011 г. да се внесат изменения в режима за обществените поръчки, което ще се отрази пряко на достъпа на МСП до такива поръчки. През февруари 2013 г. тя предложи Директивата относно общата безопасност на продуктите да се замени с регламент относно безопасността на потребителските продукти, който предвижда по-прост набор от общи изисквания към предприятията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Прозрачността на обществените поръчки бе обсъдена с представители на Департамента по търговия на САЩ
Палатата представи предложения за подобряване на управлението на обществените поръчки Още
Български проекти могат да бъдат представени на среща на лидерите на местните власти от Китай и страните от ЦИЕ
Събитието ще се проведе в Чунцин, Китай от 2 до 4 юли Още
Компанията „БулВиет” е новата българска инвестиция във Виетнам
„БулВиет” има готовност да презентира други български фирми във Виетнам Още
Среща с южнокорейската фирма „Ию Съндей“ АД
Компанията има планове за производство на сертифицирани биопродукти от растителен и животински вид около вече съществуващите соларни електроцентрали Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бургаската търговско-промишлена палата проведе среща с деловите среди от Карнобат
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Правителството ще предложи в тристранния съвет минималната работна заплата да се увеличи от 1 октомври
Държавата обещава да се разплати с бизнеса до 30 август Още
Министърът на финансите: За момента не се мисли за актуализация на бюджета, а за оптимизации
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законът за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати се съгласува с новото европейско законодателство
Целта е да се осигури възможност за упражняването на допълнителен надзор върху застрахователните и банковите групи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК призовава за постигането на нов консенсус за възстановяването на икономическия растеж
Младежката заетост и финансирането на МСП са темите за предстоящия Европейски съвет Още