Брой 37 (547), 21-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията представя нова европейска стратегия за популяризиране на крайбрежния и морския туризъм


Европейската комисия представи нова стратегия в подкрепа на крайбрежния и морския туризъм в Европа. В стратегията, в която се признава потенциалът на сектора за устойчив растеж и създаване на работни места, са очертани 14 действия на ЕС, целящи да се помогне на крайбрежните региони и предприятия да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и да затвърдят позицията на сектора като важен двигател на синята икономика в Европа. Тези конкретни действия са придружени от подробен списък на задачите, които страните членки, регионите и заинтересованите лица от сектора на промишлеността могат да извършат в допълнение към действията на ЕС.

Предложените действия включват улесняване на по-тясното сътрудничество и диалога между всички заинтересовани от крайбрежния туризъм лица в Европа, създаване на публично-частни партньорства, насърчаване на уменията и иновациите, стимулиране на екотуризма и създаване на онлайн наръчник за възможностите за финансиране, за да се подпомогне привличането на инвестиции. Страните членки, регионалните власти и промишлеността ще играят централна роля в подготовката и изпълнението на действията.

Въпреки несъмнения си потенциал, секторът е изправен пред редица предизвикателства, на които в стратегията се търсят отговори. Сред тях са: непълноти в данните и знанията, нестабилно търсене, силно изразен сезонен характер, липса на подходящи умения и иновации и трудности при достъпа до финансиране. Целта на действията в представената стратегия е да се помогне на сектора да преодолее тези препятствия и да създаде среда, която ще привлича инвестиции. Същевременно стратегията ще допринесе за устойчивост на дейностите в сектора, за опазване на природното и културното наследство, за постигане на значителни икономически и екологични ползи и за повишаване на конкурентоспособността на сектора в световен мащаб.

Контекст

В крайбрежния и морския туризъм се включват плажният и водният (осъществяван с круизни кораби или лодки) туризъм. Той е важен фактор за икономиката на много крайбрежни региони и острови в Европа.

В сектора работят почти 3,2 млн. души, генериращи брутна стойност от 183 млрд. евро за икономиката на ЕС. Това е повече от една трета от брутния продукт на морската икономика. Туризмът е разрастващ се бизнес: през 2013 г. в 28-те страни от ЕС броят на нощувките в хотели или заведения от хотелски тип са достигнали 2,6 млрд., което е повишение с 1,6 % спрямо 2012 г.

Пълноценното използване на потенциала на крайбрежията и моретата ще допринесе за богатството и благосъстоянието на крайбрежните райони и за икономиката на ЕС като цяло, като същевременно гарантира устойчиво и дългосрочно развитие на всички свързани с туризма дейности.

Представената  стратегия ще бъде обсъждана на конференция, организирана от гръцкото председателство на 10 март в Атина, в която ще участват представители на държавни органи и предприятия, както и други заинтересовани лица. Изпълнението на конкретните действия ще се осъществи през следващите месеци.

Допълнителна информация: Страница за крайбрежния туризъм на уебсайта на ГД „Морско дело и рибарство“ http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки от членовете на БТПП за подобряване на образованието
Систематизирани са конкретните предложения от анкетно проучване Още
БТПП представи предизвикателствата пред българския аграрен сектор във форум на високо равнище в Баку
Нови членове на Палатата
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка
Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно по линия на Програмата за развитие на селските райони
Темите обхващат растениевъдство, лесовъдство и животновъдство, както и опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието Още
ИКОНОМИКА
Германски фирми проявяват сериозен интерес за инвестиции у нас
Основно в секторите текстил, концесии на пристанища и на подземни богатства Още
НСИ: За последното тримесечие на 2013 се наблюдава ръст в оборота в дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Положителна тенденция се регистрира също в туристическа агентска и операторска дейност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията представя нова европейска стратегия за популяризиране на крайбрежния и морския туризъм
Целта на действията е да се помогне на сектора да преодолее препятствията и да създаде среда, която ще привлича инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи за секторите ИKТ и химическа промишленост в Линц, Австрия
31 март – 2 април 2014 г. Още
Международно изложение за вносни стоки в Република Корея
СТИВ- Сеул ще окаже необходимото съдействие на заинтересовани български фирми Още