Брой 37 (547), 21-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

НСИ: За последното тримесечие на 2013 се наблюдава ръст в оборота в дейности по наемане и предоставяне на работна сила


По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява със 7,0% спрямо предходното тримесечие, сочат данни на последната статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям спад е регистриран при дейностите „Воден транспорт“ и „Сухопътен транспорт“, съответно с 22.1 и 8.2%. Леко увеличение се наблюдава при „Пощенски и куриерски услуги” - с 0.6%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” намалява с 3.0% спрямо третото тримесечие на 2013 година.

Най-голямо е намалението в „Издателска дейност” - със 7.0%, и „Дейности в областта на информационните технологии“ - с 6.3%. Увеличение е регистрирано при дейностите „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ и „Радио- и телевизионна дейност“ - съответно с 4.2 и 0.2%.

При Други бизнес услуги най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила” (12.5%) и „Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации” (6.2%).

По-съществено намаление спрямо третото тримесечие се наблюдава при „Други професионални дейности“ - с 8.0%, и „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ - с 5.2%.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 3.5% в сравнение със същото тримесечие на 2012 година. Най-голямо е увеличението на дейност „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 9.4%. Намаление е регистрирано единствено при дейност „Воден транспорт” - с 40.5%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се увеличава с 2.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година. Най-голямо е нарастването при дейност „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” - с 25.6%. Намаление от 15.6% се наблюдава само в „Издателска дейност”.

При Други бизнес услуги най-голямо увеличение (29.7%) спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. е отчетено в „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила”. Спад се наблюдава при „Други професионални дейности” - с 13.1%.

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” и „Други бизнес услуги”.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Препоръки от членовете на БТПП за подобряване на образованието
Систематизирани са конкретните предложения от анкетно проучване Още
БТПП представи предизвикателствата пред българския аграрен сектор във форум на високо равнище в Баку
Нови членове на Палатата
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка
Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно по линия на Програмата за развитие на селските райони
Темите обхващат растениевъдство, лесовъдство и животновъдство, както и опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието Още
ИКОНОМИКА
Германски фирми проявяват сериозен интерес за инвестиции у нас
Основно в секторите текстил, концесии на пристанища и на подземни богатства Още
НСИ: За последното тримесечие на 2013 се наблюдава ръст в оборота в дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Положителна тенденция се регистрира също в туристическа агентска и операторска дейност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията представя нова европейска стратегия за популяризиране на крайбрежния и морския туризъм
Целта на действията е да се помогне на сектора да преодолее препятствията и да създаде среда, която ще привлича инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи за секторите ИKТ и химическа промишленост в Линц, Австрия
31 март – 2 април 2014 г. Още
Международно изложение за вносни стоки в Република Корея
СТИВ- Сеул ще окаже необходимото съдействие на заинтересовани български фирми Още