Брой 98 (355), 22-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Превръщане на миграцията в движеща сила на развитието


Европейската комисия представя вижданията си за това как миграцията и мобилността могат да допринесат за приобщаващо икономическо и социално развитие и как да се засили световното сътрудничество в тази област.

Съобщението на Комисията „Оптимизиране на въздействието на миграцията върху развитието“ ще послужи за основа за обща позиция на ЕС и неговите държави членки по време на Диалога на високо равнище по въпросите на международната миграция и развитието, организиран от Общото събрание на ООН на 3 – 4 октомври 2013 г. Проявата ще предостави уникална възможност на политиците и работещите в тази област да обсъдят как да работят за формулирането на глобална програма за ефективно, приобщаващо и основано на зачитането на правата управление на миграцията и да набележат мерки за насърчаване на ролята на мигрантите като фактор за иновации и развитие.

С цел насърчаване на миграцията и мобилността като движеща сила за развитие на страните с ниски и средни доходи, които мигрантите напускат или в които отиват, Комисията призовава всички заинтересовани страни да се възползват от възможностите и да се борят с предизвикателствата, свързани с международната миграция, и по-конкретно да:

  1. гарантират, че в стратегиите за развитие миграцията и мобилността се признават за „фактори, способстващи развитието“;
  2. зачитат достойнството и утвърждават основните и човешките права на мигрантите независимо от техния правен статут;
  3. отделят по-голямо внимание на взаимовръзките между изменението на климата, влошаването на състоянието на околната среда и миграцията;
  4. отчитат предизвикателствата пред градовете и градските райони, свързани с нарастващата урбанизация и миграция;
  5. подобрят управлението на миграцията чрез двустранно и регионално сътрудничество, включително с участието на гражданското общество;
  6. подпомагат международната и регионалната мобилност на работниците.

Освен това Комисията предлага как ЕС да предприеме по-амбициозен подход към миграцията и развитието в собствените си политики и практики, по-конкретно чрез глобалния подход към миграцията и мобилността и Програмата за промяна – политиката на ЕС в областта на развитието. Определени са редица нови приоритети, за да се обърне по-задълбочено внимание на ролята на миграцията и мобилността по отношение на устойчивото развитие. Сред тях са насърчаване на управлението на миграцията и на отчитането на нейното въздействие върху развитието сред развиващите се страни и интегриране на миграцията в програмата за развитие. Комисията също така се ангажира да увеличи подкрепата за инициативи в областта на миграцията и развитието, включително като помага на страните от ЕС да насърчават управлението на миграцията.

Контекст

Общият брой на международните мигранти е нараснал от 150 млн. души през 2000 г. до 214 млн. души през 2010 г. Над половината от тези мигранти пребивават в държави с ниски и средни доходи и много развиващи се страни са едновременно страни на произход и крайна цел за мигранти. Тази нарастваща регионална и глобална мобилност създава възможности, например за намаляване на бедността и иновации. Тя обаче изисква също така ефективно управление, за да се намери решение на предизвикателства като „изтичането на мозъци“ (емигрирането на образовани хора), експлоатацията на мигрантите и последиците от миграцията за урбанизацията.

Диалогът на високо равнище по въпросите на международната миграция и развитието, организиран от ООН, ще се състои на 3 – 4 октомври 2013 г. ЕС ще бъде представляван от комисар Сесилия Малмстрьом.

Диалогът има за цел да се набележат конкретни мерки за подобряване на съгласуваността и сътрудничеството на всички равнища с оглед на увеличаване на ползите от международната миграция както за мигрантите, така и за държавите, и на укрепване на връзките ѝ с развитието. Той се провежда в контекста на изготвянето на програмата на ООН за развитие за периода след 2015 г.

Дискусиите в рамките на Диалога на високо равнище ще са насочени към:

  1. извършване на оценка на последиците от международната миграция за устойчивото развитие и набелязване на подходящи приоритети с оглед на изготвянето на рамката за развитие за периода след 2015 г.;
  2. определяне на мерки за гарантиране на зачитането и защитата на човешките права на мигрантите, особено жените и децата, за предотвратяване и борба с незаконното превеждане през граница на мигранти и с трафика на хора, както и за осигуряване на съобразена с правилата, законна и безопасна миграция;
  3. укрепване на партньорствата и сътрудничеството по въпросите на международната миграция, механизмите за ефективно интегриране на миграцията в политиките за развитие и насърчаване на съгласуваността на всички равнища;
  4. международната и регионалната мобилност на работниците и нейното въздействие върху развитието.
НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно развитието на транспорта и транспортната инфраструктура през следващия програмен период - 2014-2020 г.
Новият акцент е към иновации в управление на услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика... Още
БТПП с шестима представители в Националния институт за помирение и арбитраж
Новият ръководител на дипломатическото ни представителство в Рамала посети БТПП
Китайска компания проучва инвестиционните възможности у нас
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатен семинар в Стара Загора: Управление на екологичните аспекти в МСП
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Проект за реконструкция на МП „Капитан Андреево” бе представен пред експерти на Световната банка
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Превръщане на миграцията в движеща сила на развитието
Целта е формулирането на глобална програма за ефективно, приобщаващо и основано на зачитането на правата управление на миграцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенцията по вписванията