Брой 81 (338), 24-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Борба с данъчните измами: ЕК създава платформа за добро управление в областта на данъчното облагане


Като част от целенасочените усилия, които Европейската комисия полага за борба с данъчните измами и избягването на данъци, на 23 април тя представи нова платформа за добро управление в областта на данъчното облагане. Чрез нея ще се следи напредъкът, постигнат от държавите членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища в съответствие с препоръките, отправени от Комисията миналата година (вж. IP/12/1325). Целта е да се гарантира, че държавите членки предприемат реални и ефективни действия за преодоляване на тези проблеми въз основа на координирана рамка на ЕС. В платформата ще участват заинтересовани страни от различни сфери на дейност — национални данъчни администрации, Европейския парламент, предприятия, академични среди, неправителствени организации и други заинтересовани страни. По този начин ще се улесни диалогът и обмяната на експертен опит, което от своя страна може да послужи за изграждане на по-координиран и ефективен подход на ЕС в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане.

Платформата за доброто управление в областта на данъчното облагане бе една от инициативите в плана за действие на Комисията срещу укриването на данъци, който бе представен през декември 2012 г. (вж. MEMO/12/949). В състава ѝ ще влязат 45 членове: по един представител на високо ниво от данъчната администрация на всяка държава членка, както и максимум 15 представители на неправителствени организации, които ще бъдат назначавани от Комисията чрез открита процедура за кандидатстване. Поканата за представяне на кандидатури също бе публикувана с цел да бъдат подбрани организациите, които ще участват в платформата. Те ще се избират за мандат от 3 години, който може да бъде подновен при успешно представяне на нова кандидатура след изтичането на този период.

Контекст

По-специално дейността на платформата ще се съсредоточи върху проследяването на напредъка, който се постига при изпълнението на две препоръки, свързани с плана за действие.

Първата препоръка предвижда решително противопоставяне на ЕС на данъчните убежища, надхвърлящо настоящите международни мерки. Към държавите членки се отправя призив да установят, чрез използване на общи критерии, зоните от типа „данъчно убежище“ и да ги поставят в национални черни списъци.

Втората препоръка се отнася до агресивното данъчно планиране. В нея се разглеждат начините, по които могат да бъдат блокирани възможностите, използвани от дружествата за избягване плащането на дължимия от тях данък. Някои от тези начини включват засилване на разпоредбите за борба със злоупотребите в двустранните данъчни спогодби, националното законодателство и дружественото право на ЕС. Всяка привидна договореност, сключена за целите на избягването на данъчно облагане, ще бъде невалидна, а вместо това дружествата ще бъдат облагани с данъци съобразно действителната икономическа същност.

Следващи стъпки: По предварителен план първата среща на платформата е насрочена за 10 юни 2013 г.

Планът за действие на Комисията и препоръките могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Покана за представяне на кандидатури за участие в платформата:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ГЕРБ представи акцентите от политическата си програма пред работодателски и синдикални организации
От страна на БТПП бе поставен въпросът за отрицателните последици от промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар на тема „Конфликтът при съчетаването на семейния и професионалния живот“
Организатор е Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международното изложение за информационни технологии COMPUTEX Taipei
Представителството на TAITRA в България сформира група за посещение на изложението и предлага поемане на разходите за хотелско настаняване 2 нощувки Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Над 2 млн. лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2013 г.
Те ще бъдат насочени към повишаване качеството на работните места, превенция на работниците и служителите и намаляване на професионалните и здравните рискове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борба с данъчните измами: ЕК създава платформа за добро управление в областта на данъчното облагане
Чрез нея ще се следи напредъкът, постигнат от държавите членки при решаването на проблеми като агресивното данъчно планиране и данъчните убежища Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
Българо-холандска търговско-промишлена палата предлага безплатно публикуване на оферти от български фирми