Брой 185 (695), 26-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Процедури за нарушение от месец септември: основни решения на Европейската комисия


Със своя месечен пакет от решения по процедури за нарушение Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват правилно задълженията си съгласно законодателството на ЕС. Целта на тези решения, обхващащи множество сектори, е да се осигури надлежното прилагане на законодателството на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

Вчера Комисията прие 147 решения, включително 39 мотивирани становища и 4 решения за завеждане на дело в Съда на Европейския съюз. За повече информация относно процедурите за нарушение вж. MEMO/12/12.

По-долу са представени решения, които касаят България.

Околна среда: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да измени законодателството си в областта на водите

Европейската комисия изпраща на България две мотивирани становища във връзка със законодателството ѝ в областта на водите. Първото мотивирано становище се отнася до пропуски при въвеждането на Рамковата директива за водите в националното право. Комисията извърши анализ на българското законодателство, от който установи редица пропуски, а след това изпрати две официални уведомителни писма по въпроса през ноември 2009 г. и септември 2013 г. Въпреки че България измени законодателството си и призна повечето от пропуските, тя не е приела всички мерки за отстраняването на тези пропуски, поради което все още не са предприети подходящи действия във връзка с някои технически подробности, като липсата на определени норми за мониторинга на елементите за качество.

Второто мотивирано становище е свързано с факта, че законодателството на страната не е приведено в пълно съответствие с Директивата за питейната вода, чиято цел е опазването на човешкото здраве от неблагоприятните ефекти на заразяването на вода, предназначена за консумация от човека. Днешното действие се предприема вследствие на двете официални уведомителни писма, изпратени на България през ноември 2009 г. и септември 2013 г. Макар че много от първоначално посочените несъвършенства са отстранени, сега Комисията изисква от българските власти да отстранят и останалите от тях, в т.ч. като гарантират например, че се забранява снабдяването с вода за консумация от човека, която представлява потенциална опасност за човешкото здраве, или че използването ѝ се ограничава. Ако в срок от два месеца България не предприеме действия, Комисията може да заведе срещу нея дела в Съда на ЕС.

Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да спазва разпоредбите на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от България да спазва разпоредбите на ЕС относно свободата на установяване и свободното движение на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС и членове 15 и 16 от Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар). В България по закон има минимални тарифи за услугите на ветеринарните лекари, които ограничават свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги за чуждестранните доставчици на услуги. По силата на закона всяка година българските власти определят минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности, с изключение на дейностите по изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма. Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, достъпът до пазара ще продължи да бъде сериозно ограничен, тъй като тези цени пречат на новите участници, навлизащи на пазара, да се конкурират въз основа на цените на тези услуги. Това в крайна сметка лишава клиентите от възможността да получават услуги на друга цена. Засега изискването за минимални цени не е отменено и поради това Комисията иска от България, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на ЕС. Ако българските власти не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
ЕВРОПАЛАТИ: Половината от програмите за професионално обучение да бъдат под формата на стажове
Подобряването на качеството и количеството на стажовете е от решаващо значение за справяне с младежката безработица Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково се проведе обучение и консултантски ден за израстване в кариерата
Подпомагане професионалното развитие на младите специалисти, най-вече в областта на личностни качества и умения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи в Лондон, Великобритания, 26 – 29 ноември 2014 г.
Ще бъдат включени български софтуерни компании от сектор информационни и комуникационни технологии Още
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
10 октомври 2013 г. от 9.30 ч., Зала "Роял”, София Хотел Балкан Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Министерство на финансите: Стартиралата процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в КТБ не е „наказателна процедура"
По въпроса вече са проведени разговори и разменена кореспонденция с Европейската комисия Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Кибер-атаките не заобикалят България
У нас 54 администрации, 5 университета, 9 банки и доставчици на услуги са били обект на хакерски атаки през 2014 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец септември: основни решения на Европейската комисия
За България те са относно околна среда и свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство