Брой 231 (236), 27-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност


Европейската комисия прие решение за модернизирането и усъвършенстването на EURES, мрежата за търсене на работни места в целия ЕС. Решението ще спомогне за повишаване на мобилността на работещите към други държави членки и ще прокара пътя към истински европейски пазар на труда. Целта на реформите на EURES е търсещите работа да могат по-лесно да влизат в контакт с работодатели, които се нуждаят от специфични умения, търсенето на работа да може да се фокусира върху сектори и професии, в които не достигат квалифицирани работници, а специализираните програми за мобилност на младите хора да получат подкрепа от мрежата.

Въпреки високите равнища на безработицата (над 25 милиона души в ЕС) недостигът на работна ръка и трудностите при запълването на свободните работни места продължават. Броят на незаетите работни места се увеличава от средата на 2009 г., особено в сектори с бурен растеж, като информационните и комуникационните технологии и зелената икономика.

EURES е вече съществуваща мрежа за търсене на работа, която обединява 31 европейски служби по заетостта от държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. Благодарение на новото решение на Комисията EURES ще може да отговаря пряко на конкретни икономически потребности. Вследствие на това EURES проактивно ще съпоставя профилите на търсещите работа и желаещите да сменят работата си със свободните работни места в момента. EURES ще осигурява и по-добър достъп на работодателите до групирани по категории кандидати, сред които те ще могат да открият уменията, от които се нуждаят за разрастването и развитието на своя бизнес.

В резултат на реформите EURES ще се фокусира повече върху младите хора, които са по-склонни към мобилност, и ще обхваща и форми на заетост, които съчетават полагането на труд с възможности за учене, като например професионалните практики. На последно място, интернет порталът на EURES ще бъде изцяло преобразен, за да бъдат създадени лесни за използване инструменти за онлайн съпоставяне на профили и работни места и проучване доколко на пазара на труда в момента се търсят и предлагат конкретни умения.

Благодарение на реформите ще бъде увеличен броят на партньорите, които предлагат услуги за мобилност чрез EURES, и ще бъде изградено сътрудничество между публичните и частните организации по труда, благодарение на което да бъде обхваната още по-голяма част от наличните свободни места — в момента мрежата покрива между 30 и 40% от всички свободни работни места.

Решението трябва да бъде изпълнено от Комисията и държавите членки до 1 януари 2014 г. Дотогава всички участващи държави ще трябва да определят специализирани служби, които да проведат реформата, да работят с новите партньори и да разработят необходимите специализирани услуги.

Контекст

Благодарение на свободното движение на работници гражданите на ЕС могат да търсят работа в други държави — членки на ЕС, да работят в тях без разрешително за работа и да бъдат третирани по същия начин като гражданите на държавата домакин, когато става въпрос за достъп до работни места, условия на труд и социални придобивки.

В момента гражданите на ЕС, които живеят в държава членка, различна от тази, на която са граждани, съставляват само 3,1 % от работната сила в ЕС. Техният брой е нараснал с почти 60 % от 2005 г., най-вече поради разширяванията на ЕС от 2004 и 2007 г. Според оценките мобилността след разширяванията като цяло е увеличила БВП на държавите от ЕС-15 с около 1 % в периода 2004—2009 г. Икономическата криза обаче стана причина за спад в мобилността между държавите от ЕС — през периода 2009—2011 г. вътрешната за ЕС мобилност е спаднала с една трета спрямо 2006—2008 г.

И в момента порталът за професионална мобилност EURES е уникален за ЕС, тъй като е безплатен и дава информация на 25 езика за условията на труд и живот във всички участващи държави. Уебсайтът има 4 милиона посещения на месец, генерира месечно 150 000 контакта между търсещи работа и работодатели, които водят до приблизително 50 000 назначения годишно. Във всеки един момент от даден месец в уебсайта има средно 750 000 CV-та. В цяла Европа се провеждат стотици прояви, информация за които може да бъде намерена в календара на събитията.

За повече информация: MEMO/12/896 и MEMO/12/897

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите на фирми-участници в „Произведено в България“
Със Златен и Сребърен лъв бяха отличени 8 изложители Още
БТПП представи новата услуга „Безплатна консултация”
Целта е превантивно да се подпомагат участниците в трудовия пазар, да се постигне ограничаване на неформалната икономика Още
Среща на регионалните експерти на БТПП
Запазете си място в серията безплатни обучения за екологични услуги през 2013 г.
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност
Целта е повишаване на мобилността на работещите към други държави членки и прокарване пътя към истински европейски пазар на труда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България потвърди кандидатурата си за членство в ОИСР
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Eкспертна конференция "Правни проблеми на строителното предприемачество"
Бизнес форум в Киев на тема "Развитие на малките и средните предприятия в страните от ЦЕИ"