Брой 232 (489), 28-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага разпоредби за защита срещу кражба на поверителна търговска информация


Днес Европейската комисия предложи нови разпоредби за защита срещу незаконно придобиване, използване и разгласяване на неоповестена ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

С предложената директива се въвежда общо определение за понятието „търговски тайни“ и се предвиждат средства, с които жертвите на злоупотреба с търговска тайна могат да потърсят правата си. Така ще бъде улеснена работата на националните съдилища, които разглеждат дела за присвояване на поверителна търговска информация — те ще могат да се произнасят за отстраняване от пазара на продукти, при които има нарушаване на разпоредбите за търговската тайна, а за потърпевшите от незаконни действия ще бъде по-лесно да получат обезщетение.

В съвременната икономика на знанието възможността на дружествата да въвеждат иновации и да бъдат конкурентоспособни може сериозно да пострада, ако дадена поверителна информация е открадната или използвана неправомерно. Според неотдавнашно проучване1 през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна. Според друго скорошно проучване2 този брой постоянно нараства — през 2013 г. за извършена кражба на информация съобщават 25 % от дружествата в сравнение с 18 % през 2012 г.

В различните държави от ЕС се наблюдават значителни различия в действащото законодателство относно защитата срещу присвояване на търговски тайни. В някои държави няма конкретни разпоредби за тези въпроси. За предприятията е трудно да разберат как действа системата в другите държави членки, както и да осъществят необходимите контакти, а когато се окажат жертва на присвояване на поверителна ноу-хау, те не са склонни да заведат дело, тъй като не са сигурни, че поверителността на търговските им тайни ще бъде запазена по време на съдебното производство. Действащата в момента разпокъсана уредба има неблагоприятно въздействие върху трансграничното сътрудничество между бизнеса и научноизследователската общност. Освен това тя е основен препъникамък за ролята на единния пазар на ЕС като двигател за иновации и икономически растеж.

С днешното предложение се цели да се предложи на предприятията необходимата закрила и добре работещи средства за правна защита, ако техните търговски тайни бъдат откраднати или използвани неправомерно. Наличието на надеждна, балансирана и хармонизирана система за опазване на търговските тайни ще предложи на предприятията и научните работници сигурна среда за създаване, споделяне и лицензиране на важна ноу-хау и технология в рамките на единния пазар. Освен това благодарение на нея ще бъде по-лесно да се ангажират за участие предприятия и научни работници от различни държави от ЕС по общи и съвместни проекти за иновации и научни изследвания.

Контекст

По водещата инициатива „Съюз за иновации“ (IP/10/1288)— една от основните дейности по стратегията „Европа 2020“, Комисията пое ангажимент за създаване на благоприятна за иновациите среда. С оглед на това Комисията прие обхватна стратегия, с която да се гарантира безпрепятственото функциониране на единния пазар по отношение на интелектуалната собственост (IP/11/630). Стратегията обхваща и области на работа, допълващи правата върху интелектуалната собственост, като например търговските тайни.

Търговските тайни (наричани също така „поверителна търговска информация“ или „неоповестена информация“) се използват от предприятия от всякакъв мащаб във всички икономически сектори за защита на най-различна по вид информация, като например производствения процес на автомобилните гуми Michelin, рецептата за португалските „Pasteis de Belém“ (тарталети с яйчен крем), технологията и ноу-хауто за производството на самолетите Airbus и алгоритъма за търсене на Google. Търговските тайни са особено важни за по-малките предприятия, които не разполагат с човешките и финансовите ресурси за определяне, управление и прилагане на голям набор от права върху интелектуалната собственост.

За разлика от патентованите изобретения или нововъведения, защитени с авторски права, притежателят на търговска тайна, като например формула, бизнес процес, рецепта или пазарна идея, не е притежател на изключителното право върху създаването им. Поради това конкуренцията и други трети страни могат да откриват, разработват и да използват свободно същата формула. Търговските тайни са правно защитени само когато някой се е домогнал до поверителна информация с непозволени средства (например чрез кражба или подкуп).

Това означава, че търговските тайни се различават значително от правата върху интелектуалната собственост, които предоставят на притежателите си изключителни права. Въпреки това те трябва да бъдат защитени точно поради същите причини, които налагат съществуването на правата върху интелектуалната собственост: да насърчават иновациите, като гарантират на създателите им отплата за положения труд. С предложената директива това се постига, като на създателите на иновации се осигурява защита срещу недобросъвестни практики, насочени към неправомерно домогване до поверителна информация с цел използване наготово на новаторски решения, без това да налага разходи за научноизследователска дейност или обратен инженеринг.

Какво предстои?

Предложението на Комисията относно защита от неправомерно присвояване на търговски тайни ще бъде предадено за приемане от Съвета на министрите и Европейския парламент в съответствие с обикновената законодателна процедура.

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm
----------------------

1 : Study on trade secrets and confidential business information in the internal market (Проучване за търговските тайни и търговската информация на вътрешния пазар), април 2013 г. - приложение 17, стр. 16, 19 и 20.
2 : 2013/2014 Global Fraud Report (Доклад за измамите), Kroll.

НОВИНИ ОТ БТПП
След Разград срещите на БТПП с бизнеса продължиха във Варна
С кмета на Варна и със заместник-областния управител бяха обсъдени прогнозите за социално-икономическото развитие на региона Още
Япония подкрепя България в стратегията за енергийна ефективност 2020
Предложението на Япония за „Умно общество 2020“ бе представено в Палатата Още
Българо-египетски срещи в София
Египетска бизнес делегация посети страната ни в рамките на обиколка, включваща и други съседни държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
На форум в Нови Сад председателят на Видинската палата бе удостоен с наградата „Дунавски цвят”
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Конкурс за иновативни бизнес проекти на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД
Срокът за участие в първия етап на конкурса е 31 декември 2013 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-благоприятeн бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите
В търговията на дребно се наблюдава понижение на показателя на бизнес климата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.
Изпълнението на стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Смесеният българо-иракски комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество заседава в София
В началото на следващата година ще се състои българо-иракски бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага разпоредби за защита срещу кражба на поверителна търговска информация
Според проучване, през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна Още