Брой 145 (402), 29-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Информиране и консултиране с работниците: оценка на правилата на ЕС


Европейската комисия публикува резултатите от оценка, извършена с цел откриване на прекомерна тежест, непоследователност, припокривания или пропуски, появили се след приемането на три директиви на ЕС относно информирането на работниците и консултирането с тях. Оценката на политиката, известна и като „проверка за пригодност“, е съсредоточена върху Директивата относно колективните уволнения, Директивата относно прехвърлянето на предприятия и Директивата за създаване на обща рамка относно информирането и консултирането с работниците в ЕО. Според оценката като цяло трите директиви на ЕС са подходящи, ефективни, съгласувани и взаимно допълващи се. Ползите от тях вероятно надхвърлят разходите.

Информирането на работниците и консултациите с тях са от решаващо значение за предвиждане на промените и добро управление на преструктуриранията по социално отговорен начин. Те са основно социално право, което допринася за намаляване на конфликтите, създаване на климат на по-тясно сътрудничество в предприятията и насърчаване на конкурентоспособността.

Проверката за пригодност се базира на основан на фактите подход, който обхваща правните, икономическите и социалните аспекти. Правителствата на страните от ЕС/ЕИП и представители на организации на работници и работодатели участваха активно в изготвянето на оценката.

Въпреки че според оценката трите директиви като цяло изпълняват функциите си, бяха установени и редица слабости по отношение на техния обхват и прилагане. Значителна част от работната сила не е обхваната от разпоредбите поради изключването на малките предприятия, публичната администрация и моряците.

Има какво да се подобри и по отношение на прилагането, особено в страните с по-слаби традиции, чрез стимулиране на култура на информиране и консултиране сред социалните партньори, укрепване на институциите, насърчаване на сключването на споразумения за информиране и консултиране, разпространение на добри практики, повишаване на осведомеността и гарантиране на прилагането.

Проверката за пригодност е под формата на работен документ на службите на Комисията, в който се предлагат редица възможни начини за преодоляване на слабостите на директивите въз основа на добрите практики на съдържателен социален диалог на различни равнища и с различни участници. В документа се посочват областите, изискващи допълнителни проучвания и дискусии, в резултат на които в бъдеще трите директиви могат да бъдат консолидирани след консултация с европейските социални партньори.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходимо е Законът за иновациите да бъде приет до края на тази година
Националният съвет по иновации обсъди Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 Още
Среща с председателя на Търговска камара на Пезаро и Урбино – Италия
Като перспективни сектори за сътрудничество бяха очертани производство на мебели, хранително-вкусова промишленост, туризъм, машиностроене Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца организира участието на българските фирми в Евро-китайски бизнес срещи
През септември предстои бизнес мисия в китайската провинция Дзилин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Мисия за растеж” в Израел, 22-24 октомври 2013
Търговски мисии в Турция
БИЗНЕС СРЕДА
През юли общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец
По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността и в търговията на дребно Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Определена е референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид за 2014 г.
Референтната пазарна цена е в размер на 6,13 Евро/тон СО2 Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Токът поевтинява, но докога?
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информиране и консултиране с работниците: оценка на правилата на ЕС
Целта е откриване на прекомерна тежест, непоследователност, припокривания или пропуски … Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство