Брой 67 (324), 04-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС


На 27 март 2013 г. Европейската комисия представи пакет инициативи, предназначени да намалят разходите по регистрирането на марките в ЕС, като същевременно направят процеса по-надежден и предсказуем. С предложената реформа би трябвало да се подобри иновационният климат за бизнеса, който ще извлече полза от по-ефективната защита на марките срещу фалшифицирането им, включително срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.
Конкретните насоки на предложението за изграждането на система в насока, с която да се насърчат иновациите и растежа, са:
- канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на Общността за закрила на марките;
- модернизиране на действащата уредба и повишаване на правната сигурност чрез изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС;
- усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС; както и
- улесняване на сътрудничеството между ведомствата на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки – Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), с оглед хармонизиране на практиките им и разработването на нов инструментариум.
В предложения пакет се съдържат следните инициативи:
1. Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на марките;
2. Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC); както и
3. Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995 г. относно таксите, събирани от
Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар (2869/95).
Преработването на директивата и преразглеждането на регламента относно марката на Общността са законодателни предложения, които Европейският парламент и Съветът следва да приемат с процедура на съвместно взимане на решение. Предложеното преразглеждане на регламента относно таксите подлежи на друга процедура. То ще бъде прието от Комисията като изпълнителен акт, което означава, че е нужно предварителното му утвърждаване от Комитета по събираните от OHIM такси. Първото заседание на този Комитет ще се състои преди лятото, така че измененият регламент относно таксите да може да бъде приет преди края на годината.
Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане горепосочените проекти като вашите бележки и предложения можете да изпращате на следните адреси mrasheva@bpo.bg и mradulova@bpo.bg с оглед формирането на позицията на България по тези теми.

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизира се партньорството в рамките на Индустриалния форум
БТПП ще осигури възможност за ползване на специализирана информационна система на Палатата за съхраняване на данни, свързани с функционирането на Форума Още
Китайска компания предлага сътрудничество на БТПП
Компанията има интереси към развитието на ветроенергийни проекти в България Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обучителен семинар за работодатели, наети лица и синдикалисти в Русе
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес закуска на тема „Инвестиционна среда и стимули в Турция”
Балкански Венчър Форум
София, 21 - 22 май 2013 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На 75% ще се увеличи размерът на безвъзмездната финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“
Чрез програмата ще бъдат подпомогнати не само българските семейства, но ще се създаде и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предприема стъпки за осигуряване на по-лесен достъп и по-ефективна закрила на марката на ЕС
Патентното ведомство на Р България предлага за обществено обсъждане пакета от инициативи на ЕК Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Да говорим за образование и заетост
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN