Брой 216 (221), 06-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4% за трета поредна година, според годишния доклад на Сметната палата


При преобладаващото мнозинство на плащанията, извършени от бюджета на ЕС през миналата година, не са установени количествено измерими грешки. В годишния си доклад Сметната палата потвърди, че през 2011 г. общият обем на количествено измеримите грешки при разходването на средствата на ЕС не е претърпял промяна и се запазил под 4 %. За пета поредна година Сметната палата завери отчетите на ЕС.

Днешният доклад на Сметната палата потвърждава неизменното подобряване на управлението на средствата на ЕС през изминалото десетилетие. Това е особено важно, като се има предвид, че настоящият програмен период приближава своя край. Това означава, че обемът на плащанията и изискванията за отчетност, които се прилагат към тях, са се увеличили съществено през 2011 г. в сравнение с последните няколко години. В същото време процентът на грешките не е нараснал.

Грешките не означават, че средствата от ЕС са изгубени, пропилени или отклонени за измами. Всъщност измамите засягат едва 0,2 % от общия бюджет на ЕС и са налице добри инструменти за тяхното откриване, така че в такива случаи средствата могат да бъдат възстановени. Когато Сметната палата говори за процент на грешки, това означава, че средствата не е трябвало да бъдат плащани, тъй като даден проект не е отговарял на подробните правила, за да се допусне финансиране от ЕС. В случай на грешки има стабилни механизми за тяхното откриване и коригиране.

Контекст

Общият процент на грешките при разходването на средствата на ЕС е под 4 % за трета поредна година, като области като външната помощ, развитието, разширяването и администрацията отново не са били засегнати от съществени грешки през миналата година. Най-значителното подобрение през 2011 г. се наблюдава при политиката на сближаване, по линия на която се финансират проекти за насърчаване на конкурентоспособността и растежа в Европа. При нея процентът на грешките е намалял с над 2,5 процентни пункта в сравнение с 2010 г.

Процентът на грешките в селското стопанство е отбелязал увеличение в сравнение с 2010 г., което отчасти се дължи на факта, че Сметната палата за първи път включи в изчисленията си задълженията за кръстосано спазване. В своя доклад тя отбелязва, че Комисията вече е установила съответните проблеми в тази област и е предприела корективни мерки, за да не допусне загуба на пари.

Комисията също така отделя голямо внимание на опростяването на правилата, които се прилагат към средствата на ЕС. Това не само ще направи средствата на ЕС по-достъпни за онези, които се нуждаят от тях, но също така ще улесни изпълнението и налагането на правилата, свързани с разходването на европейски средства, като по този начин грешките ще намалеят още повече.

Новият Финансов регламент, приет на 25 октомври 2012 г., вече съдържа мерки за съществено опростяване, както и разпоредби, които следва да подобрят контрола върху средствата от ЕС на всички равнища.

Предложенията на Комисията за следващото поколение програми (2014 — 2020 г.), които понастоящем се обсъждат в Съвета и Парламента, включват множество нови мерки за по-нататъшно подобряване на управлението на средствата на ЕС. Те включват по-строги коригиращи мерки, ако държавите членки не успеят да се справят навреме с нередностите; нова система за наблюдение на напредъка при постигането на поставените цели; както и изискване националните органи, отговарящи за управлението, да подпишат декларация за достоверност по отношение на своите отчети.

Следващи стъпки

След публикуването на годишния доклад на Сметната палата Съветът ще представи на Европейския парламент препоръка за това, дали Комисията да бъде освободена от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Въз основа на тази препоръка през май 2013 г. Европейският парламент ще гласува резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.

За повече информация вж. MEMO/12/833

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза 200 години от основаването на първото сдружение на търговците в България
Целта е да се оцени значимата роля на гилдията на търговците в обществото и важното й място в процеса на икономическото изграждане Още
Йорданска бизнес делегация е на посещение у нас
Интересите на йорданските предприемачи са насочени към възможностите на българската хранително-вкусова промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проекти с научно-развоен фокус по рамковите програми на ЕС
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2013 г.
Проекти се приемат в бюрата по труда в страната от 5 до 16 ноември Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Концепция за електронното правосъдие
Предвижда се поетапното въвеждане на електронното правосъдие в срок от 3 г., след приемане на съответните нормативни актове Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4% за трета поредна година, според годишния доклад на Сметната палата
Процентът на грешките в селското стопанство е отбелязал увеличение в сравнение с 2010 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална енергийна конференция: "Енергийно развитие в променящия се свят"