Брой 26 (283), 06-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

REACH: Химикалите в Европа са по-безопасни отпреди


Използването на химикали в Европа е станало значително по-безопасно след влизането в сила на регламента за REACH, се казва в доклад, публикуван от Европейската комисия на 5 февруари. По-лесно достъпната информация за химичните вещества на пазара и по-целенасочените мерки за управление на риска означават, че рисковете от веществата, регистрирани в съответствие с регламента за REACH, са намалели значително. Тази тенденция се очаква да продължи, тъй като индустрията постоянно работи за намирането на заместители на най-опасните химикали. Пет години след влизането в сила на регламента, прилагането му е в разгара си. Дружествата вече са регистрирали 30 601 досиета в Европейската агенция по химикали (ЕCHА), в които са описани приложенията и свойствата на 7 884 химични вещества, произведени или пуснати на пазара. Според проучване на Евробарометър, публикувано вчера, 5 февруари, 61% от европейците смятат, че понастоящем химичните вещества са по-безопасни, отколкото преди 10 години.

В доклада се признават разходите, свързани с прилагането на регламента за REACH, и въздействието им върху МСП, но промишлеността също така признава положителните икономически ефекти за своята стопанска дейност. Извършвайки допълнителна хармонизация на вътрешния пазар, REACH е основен двигател за растежа и конкурентоспособността в сферата на химическата промишленост. За допълнително насърчаване на конкурентоспособността на европейската химическа промишленост Комисията в близко бъдеще ще предложи да бъдат намалени регистрационните такси за малките и средните предприятия.

В доклада се стига до заключението, че макар да са необходими някои промени, не е нужно основно преразглеждане. Основните констатации в доклада са:

  • Прилагането на REACH може да бъде подобрено чрез подобряване на качеството на регистрационните досиета, по-активно използване на информационни листове за безопасност като основен инструмент за управление на риска и разрешаване на проблеми, свързани с поделянето на разходите в рамките на форумите за обмен на информация за веществото (SIEFs).
  • Съществува възможност за намаляване на финансовата и административната тежест върху МСП, за да има пропорционалност на законодателството и да им се помогне да изпълнят всички свои задължения, свързани със законодателството по REACH.
  • Няма значимо припокриване с други законодателни актове на ЕС.
  • Бяха положени значителни усилия за разработването на алтернативни методи на опитите върху животни, които ще продължат: от 2007 г. насам Комисията е предоставила 330 млн. EUR за финансиране на научноизследователската дейност в тази област.
  • Прилагането все още може да бъде подобрено. Тъй като това е отговорност на държавите членки, в доклада се препоръчва те да засилят координацията помежду си.
  • Въпреки че в доклада се установява необходимостта от някои изменения на законодателството, Комисията възнамерява да осигури законодателна стабилност и предсказуемост за европейските предприятия. За момента няма предложения за промени на основните принципи на REACH.

Следващи стъпки

През идните месеци Комисията ще организира конференция относно прегледа на REACH.

В сътрудничество с държавите членки и ЕCHА Комисията е в процес на разработването на пътна карта за оценка и установяване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). В пътната карта ще бъдат определени ясни поетапни цели, резултати и разпределението на работата между Комисията, държавите членки и ECHA с цел всички важни познати вещества, пораждащи сериозно безпокойство, да бъдат вписани в списъка с кандидат-веществата до 2020 г.

Комисията ще разгледа също така възможността за по-голямо намаляване на таксите за МСП, за да осигури по-равномерно разпределение на финансовия ефект от регистрацията.

Контекст

REACH е регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Предмет на прегледа на REACH е цялостното функциониране на REACH и постигането на неговия единствен по рода си набор от цели — високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, насърчаване на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, както и свободно движение на химичните вещества на вътрешния пазар и в същото време подобряване конкурентоспособността и иновацията.

От 1999 г. до 2009 г. химическата индустрия на ЕС отбеляза малко по-висок растеж от средния за всички производствени сектори и вече в голяма степен се възстанови от кризата от 2008 г. Тя реализира положително търговско салдо и постига особено добри резултати в сектори с голям марж на специални химикали. През 2003 г., когато беше направено предложението за REACH, ЕС беше най-големият пазар на химикали в света с около 30 % от световните продажби на химически продукти. Днес тази стойност възлиза на около 21%, като Китай вече е най-големият пазар на химикали. Въпреки това ЕС продължава да бъде най-големият износител на химикали в света и през последните години оборотът на сектора като абсолютна стойност е нараснал.

Химикали и околна среда

Химикали и Предприятия и промишленост

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможностите за бизнес в Индонезия бяха представени в Палатата
Очаква се българска бизнес делегация да посети Индонезия през октомври Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Целта на семинара е да предостави консултантска подкрепа на микро, малки и средни предприятия при кандидатстване за безвъзмездна помощ по схемата Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Завод за хартия Белово получи правото за ползване на екомаркировката на ЕС
Това е първата организация в страната, на която се присъжда правото за ползване на екомаркировката Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Стратегията има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество.... Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменения и допълнения на 6 наредби, приети на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите
Измененията и допълненията са предложени за обществени консултации Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Данък с отстъпка се плаща до 11 февруари
Без отстъпка от 5%, ако авансовият данък не е внесен през 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
REACH: Химикалите в Европа са по-безопасни отпреди
Тази тенденция се очаква да продължи, тъй като индустрията постоянно работи за намирането на заместители на най-опасните химикали Още