Брой 128 (638), 08-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-добро прилагане на правата на потребителите - целта е истински единен пазар за потребителите


Комисарят по политиката за потребителите Невен Мимица заяви вчера в Рим, че е необходимо по-тясно сътрудничество при прилагането на правата на потребителите в целия единен пазар.

„Стриктното прилагане е от ключово значение. Когато правата на потребителите съществуват само на хартия, те не са им от полза. Ефективното прилагане на законодателството в тази област е от съществено значение, за да се превърнат разписаните права в осезаеми практически ползи.

Сътрудничеството при правоприлагането не само води до по-добре функциониращ единен пазар за потребителите, но носи и ползи за предприятията, на които осигурява повече прозрачност, по-силна конкуренция, условия на равнопоставеност и правна сигурност.

Трябва да създадем рамка, която да ни позволи да се справим с широко разпространени нарушения, които едновременно засягат няколко или дори всички държави — членки на ЕС. В този контекст трябва също така внимателно да обмислим каква да бъде ролята на Комисията – на първо място да координира действията, но и да помага за откриване на недобросъвестни практики и да решава кои общи механизми на равнището на ЕС са най-подходящи за справяне с тях.“

Постижения на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите....

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП) обединява националните органи, отговорни за прилагането на европейското законодателство за защита на потребителите, и Европейската комисия. В случай на трансгранично нарушение на правата на потребителите мрежата позволява на органа на държавата членка, в която са засегнати интересите на потребителя, да се обърне към съответния орган в държавата членка, в която е установен търговецът, и да поиска предприемане на мерки, за да се спре нарушаването на законодателството. Правоприлагащите органи могат също така да се уведомяват взаимно за недобросъвестни практики, които могат да се разпространят в други държави.

От 2007 г. насам в мрежата са отправени повече от 1400 искания за взаимна помощ. За същия период след проверки в рамките на редовния съгласуван надзор на онлайн пазарите – наричани често „sweeps“ – около 2000 уебсайта отстраниха допуснати пропуски в спазването на законодателството. Благодарение на тези проверки се повиши осведомеността на електронните търговци и потребителите за законодателството за защита на потребителите в много сектори, например въздушния транспорт, резервирането на хотелски стаи, потребителските кредити, продажбата на билети за мероприятия, електронните стоки и продуктите с цифрово съдържание.

От миналата година правоприлагащите органи си сътрудничат и по общи проблеми, които засягат потребителите в няколко държави членки. Първите мерки от този вид бяха предприети в областта на покупките в рамките на мобилно приложение, и по-специално във връзка с игри, предимно такива, които са предназначени за деца. Правоприлагащите органи в целия ЕС се споразумяха за общ подход към прилагането на съответните правила за защита на потребителите в тази област и поискаха фирмите от бранша да коригират своите недобросъвестни практики в ясно определен срок, за да се осигури подходяща защита на потребителите на мобилни приложения. Този процес скоро ще приключи и в близко време се очакват резултатите.

... и бъдещи предизвикателства

Неотдавнашната обществена консултация за резултатите на мрежата изведе на преден план необходимостта от намиране на ефективни средства за борба с широко разпространени нарушения на правата на потребителите в ЕС. Участниците в консултацията призоваха за засилена координация и единен за целия ЕС подход, чрез които ще се постигнат по-добри резултати за потребителите, ще се опрости спазването на изискванията и ще се намалят разходите за предприятията. Чрез обединяване на административните усилия на европейско равнище правителствата ще могат да постигнат значителни икономии на разходи и ресурси.

За повече информация: Доклад за функционирането на Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите, приет на 1 юли 2014 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП: Искаме да ангажираме политиците с важните за бизнеса и обществото въпроси
Да изместим фокуса на политиците от тясно партийните им предизборни боричкания и сметки към важните икономически въпроси Още
Българската банка за развитие ще представи в БТПП нови кредитни и гаранционни продукти в подкрепа на българския бизнес
Със специални решения банката улеснява достъпа до кредити на микропредприятията Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кариерен център работи и в Хасково
Центърът съдейства за професионалното развитие на младите специалисти от региона Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателството в Република България
Специфичен приоритет е поставен върху анализа на въздействието на законодателните инициативи върху малките и средни предприятия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през май с годишен ръст 4.9%
Ръстът е най-голям в добивната промишленост - 10.5% Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проект на нова версия на ISO 14001
Публикуването на новата версия на стандарта се предвижда за края на 2015 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пазарът на замразени полуфабриката в Русия
Наблюдава се повишаване на потребителския интерес към продукция от „премиум-клас“ във връзка с ръста на благосъстоянието на населението Още
От 1 юли Националната търговско-промишлена палата на Кения изцяло поема издаването на сертификати за произход
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-добро прилагане на правата на потребителите - целта е истински единен пазар за потребителите
Сътрудничеството при правоприлагането носи ползи и за предприятията - повече прозрачност, по-силна конкуренция, условия на равнопоставеност и правна сигурност Още