Брой 10 (267), 15-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

СЕВ разгледа проекта на План за действие за 2013 г.


На заседание вчера, 14 януари, Съветът по европейски въпроси (СЕВ) одобри Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Ежегодният План за действие е важен инструмент за проследяване на навременното изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от действащото законодателство на Европейския съюз, и за предотвратяване на евентуални процедури за нарушение срещу страната ни.

Планът за 2013 г. съдържа 184 мерки за въвеждане в българското законодателство на европейски директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС, които поради пряката си приложимост не подлежат на въвеждане в българското законодателство, както и други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС. В Плана за действие са включени и 97 мерки, свързани с подготовката на позициите на Република България за заседания на Съвета на ЕС.

През 2013 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси, както и редовното информиране на всеки три месеца на членовете на Министерския съвет относно изпълнението на Плана и на ангажиментите на България като държава-членка на ЕС.

На днешното си заседание СЕВ разгледа и проект на позиция на Република България за заседанието  на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 22 януари 2013 г. в Брюксел. На него Европейската комисия ще представи План за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци. На 27 юни 2012 г. Комисията прие съобщение, в което се посочва как спазването на данъчното законодателство може да бъде подобрено, а измамите и укриването на данъци — намалени, чрез по-добро използване на съществуващите инструменти и приемане на текущите законодателни предложения на Комисията. В настоящия план за действие Комисията представя инициативите, които вече е предприела, новите инициативи, които могат да бъдат осъществени тази година, инициативите, планирани за следващата година, и онези, които изискват по-дълъг период от време. При определянето на последователността на тези инициативи Комисията взе предвид нуждата да не се претоварват държавите членки и да се отчете тяхната способност да предприемат необходимите действия. България подкрепя и счита за приоритетни въпросите, свързани с ограничаване на извършването на данъчните измами и тяхното предотвратяване. Считаме, че изготвянето и прилагането на План за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци са важна стъпка в борбата с данъчните измами и ефективното предотвратяване на отклонение от данъчно облагане.

Финансовите и икономическите министри ще обсъдят и предложението за Решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данък върху финансовите сделки. На заседанието ще се разгледа още програмата на Съвета по време на Ирландското председателство и ще се проведе обмен на мнения по Годишния преглед на растежа (ГПР) за 2013 г., с който стартира третия „европейски семестър“. България подкрепя запазването на приоритетите за растеж от миналата година в настоящия ГПР и ще спази графика за предаване на своите Национална програма за реформи и Конвергентна програма през месец април 2013 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и Патентното ведомство в сферата на индустриалната собственост
Основната цел е популяризиране на системата за закрила на патента, марката и дизайна като обекти с висок икономически потенциал и неразривно свързани с иновациите Още
Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност и транспортни средства Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Приключи набирането на кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ"
На 22 януари ще бъдат връчени наградите на победителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна инвестиционна конференция в Молдова
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Задължения на търговските обекти във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2012 г.
БЪЛГАРИЯ И ЕС
СЕВ разгледа проекта на План за действие за 2013 г.
Планът съдържа мерки за въвеждане в българското законодателство на европейски директиви, осигуряване на прилагането на регламенти и решения на ЕС… Още
Горещата линия на ЕК вече и на български