Брой 124 (381), 28-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти


Регламент (ЕС) № 305/2011 е публикуван в „Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС) на 4.4.2011 г. и някои от членовете му вече са в сила. Това са разпоредбите, които позволяват оправомощаване и нотификация на органи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и на органи за техническо оценяване. Регламент (ЕС) № 305/2011 ще се прилага в своята цялост от 1.7.2013 г. 

Основната цел, която Регламентът за строителните продукти се стреми да постигне, е предоставянето на достоверна и разбираема от всички информация за експлоатационните показатели на строителните продукти. Това се осигурява чрез използване на „общ технически език”, на единни методи за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти и единна терминология. Тези методи са специфицирани в хармонизираните европейски стандарти и европейските документи за оценяване. Общият технически език се използва от:

• производителите, когато декларират експлоатационните показатели на строителните продукти;

• администрациите на държавите – членки на ЕС, когато определят изисквания към строителните продукти;

• ползвателите (инженери, архитекти, строители и др.), когато подбират най-подходящия продукт в зависимост от неговата употреба за строежа.

Създаването на Регламента е в рамките на инициативата на ЕС за по-добро регулиране.

Най-важният документ, който Регламентът за строителните продукти въвежда, е декларацията за експлоатационните показатели. Тя дава възможност на производителите да поднесат информация за експлоатационните показатели на съществените характеристики на продукта, който смятат да пуснат или да предоставят на пазара.

Производителите са длъжни да попълнят декларация за експлоатационните показатели, когато за продукта, който произвеждат, има хармонизиран стандарт или европейска техническа оценка. Производител, който е издал декларация за експлоатационните показатели, носи отговорност за съответствието на продукта с декларираните показатели.

Цялата информация, която декларацията предоставя, се определя при стриктно прилагане на методите и критериите, регламентирани с хармонизираните стандарти, а при липса на такива - от европейските документи за оценяване. Коректното прилагане на тези методи и критерии се гарантира от производителя, а когато системата за оценяване го изисква, в процеса се включва и нотифициран орган.

Декларацията за експлоатационните показатели се съставя по образец, представен в Приложение III на Регламента, а минимумът информация, който производителят трябва да попълни, е определен в чл. 6 на Регламента. Производителят е длъжен да декларира най-малко една съществена характеристика, като същевременно трябва да представя информация за експлоатационните показатели на своя продукт под всякаква форма, но само ако тя е включена в декларацията.

Маркировката СЕ съпровожда съставянето на декларацията и означава, че производителят стриктно е следвал и прилагал процедурите, определени за продукта от хармонизираните спецификации, че декларацията е съставена правилно и информацията, която предоставя, е достоверна.

Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 държавите - членки на ЕС, следва да създадат звена за контакт относно продукти в строителството, които да предоставят информация за националните изисквания към строителните продукти във връзка с тяхната употреба и с оглед осигуряване постигането на основните изисквания към строежите.

Разработването на националните изисквания за употреба на строителните продукти се осъществява в техническите комитети на Българския институт за стандартизация, в които равнопоставено участват производители, проектанти, строители, представители на научните среди и на администрацията.

Строителните продукти се влагат в строежите на територията на Република България, когато осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба и когато за тях:

1. има хармонизирани технически спецификации - експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011;

2. не са публикувани или не са влезли в сила хармонизирани стандарти или не е издадена европейска техническа оценка - експлоатационните им характеристики са определени и декларирани съгласно методите, предвидени във:

а) нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или

б) български национални стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;

в) българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по буква „б”;

г) българските технически одобрения. 

От 1.7.2013 г:

• строителните продукти по т. 1 следва да са придружени от декларация за експлоатационните показатели съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011;

• строителните продукти по т. 2  следва да са придружени от декларация за съответствие съгласно част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на  строителните продукти;

• националните изисквания  по отношение на предвидената употреба на строителните продукти ще бъдат определени с  приемане на законодателните промени и съответните нормативни и административни актове.

Полезна информация за проект на национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителните продукти, примерни образци за попълване на декларация за експлоатационните показатели и др. е дадена на електронната страница на Министерството на регионалното развитие в секция „Нормативни актове” – „Режим строителни продукти”.

Източник: Министерство на регионалното развитие

НОВИНИ ОТ БТПП
Създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна открива нови бизнес перспективи
Очаква се Споразумението за свободна търговия между Украйна и ЕС да бъде подписано на срещата на върха на Източното партньорство – Вилнюс, ноември 2013 Още
Зам.-председателят на БТПП участва в заседание на Европалати в Брюксел
Представени бяха приоритетите на Литовското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за участие в информационна среща „Пътуване за бизнес и туризъм в Индонезия”
Ще бъде представена информация за изложението в Джакарта, като и за различни пакети за пътуване до гр. Джогджакарта /Централна Ява/ и остров Бали Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Пернишката търговско-промишлена палата е партньор по проекта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Целта е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът леко се влошава през юни
Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Указание на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
Регламентът за строителните продукти ще се прилага в своята цялост от 1 юли т.г. Още
Европейският потребителски център в помощ на бизнеса