Брой 68 (578), 09-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Недеклариран труд: Европейската комисия предлага нова платформа с цел по-ефективното му предотвратяване и възпиране


Днес Комисията предложи създаването на европейска платформа за подобряване на сътрудничеството на равнище ЕС с цел по-ефективно предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Платформата ще обедини различни национални правоприлагащи органи, които участват в противодействието срещу недекларирания труд — явление, което нанася сериозни вреди върху условията на работа, лоялната конкуренция и държавния бюджет.

Новата платформа ще обедини всички правоприлагащи органи, които участват в противодействието срещу недекларирания труд, като например инспекторатите по труда и социалната сигурност, органите за данъчно облагане и миграционните власти, както и други заинтересовани страни — примерно представители на работодателите и служителите на равнище ЕС. В предложението се предвижда членове на платформата да бъдат всички държави — членки на ЕС, тъй като недекларираният труд засяга всички тях и съвместното им участие е от основно значение за разрешаването на проблеми с трансграничен характер.

Платформата ще запълни съществуваща празнота на равнище ЕС, тъй като досега недекларираният труд се обсъждаше нередовно и некоординирано в различни комитети и работни групи. Тя ще даде възможност за по-ефективно сътрудничество между органите, които действат на място и ежедневно срещу недекларирания труд.

От новата платформа се очаква:

  • да предостави форум, в рамките на който експерти могат да споделят информация и най-добри практики, като по този начин разширят ограничените досега контакти;
  • да проучва националните и европейските инструменти за справяне с общи проблеми, като например свързаното явление на фиктивна самостоятелна заетост и недеклариран труд в рамките на подизпълнителски вериги;
  • да предприема мерки във връзка с трансграничните аспекти на явлението — например като проучва начини за подобряване на обмена на данни между националните администрации;
  • да засили оперативното сътрудничество — например чрез обмен на персонал и съвместни обучения и инспекции;
  • да разработи общи принципи и насоки за провеждането на инспекции за противодействие срещу недекларирания труд;
  • да повиши информираността за проблема чрез провеждане на общи дейности — например европейски кампании и регионални или общосъюзни стратегии.

Предложението за решение за създаване на европейска платформа за противодействие срещу недекларирания труд ще бъде изпратено на Европейския парламент и на Съвета за приемане от тях.

За повече информация: Новини на уебсайта на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пусна мобилно приложение за проверка на баркодове „БГ БАРКОД“
Надеждно и безплатно средство за проверка на легитимността на кодовете на продуктите Още
Американски предприемачи проучват възможностите за бизнес в аграрния сектор в България
Фирмата Trimble Navigation Limited оперира в секторите селско стопанство, инженеринг и строителството, транспорт и безжична комуникационна инфраструктура Още
Предстоящо: Семинар за развитие на клъстери и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия
Лектор - Венсан Ройтер, изпълнителен директор на Валонския съюз на предприемачите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
Разработен е с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на европейска директива Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Приета е картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
Тя определя таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
Предвижда се да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ предлага нова електронна услуга
Издаване на удостоверение на осигурител с прекратена дейност, който няма наети лица... Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Публикувана е заповед на министъра на финансите относно реда, начина и формата за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Недеклариран труд: Европейската комисия предлага нова платформа с цел по-ефективното му предотвратяване и възпиране
Противодействие срещу недекларирания труд — явление, което нанася сериозни вреди върху условията на работа, лоялната конкуренция и държавния бюджет Още
ЕС започва процедура за уреждане на спор с Русия в рамките на СТО заради забраната върху вноса на свинско месо
Наложената забрана върху търговията е причина за значителни загуби за селскостопанския сектор на ЕС Още