Брой 158 (415), 15-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

МОСВ: България трайно надхвърля таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-овете


Предприети са мерки за намаляване на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации. Това обяви на пресконференция вчера министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Тя изтъкна, че на правителственото заседание на 14 август по този въпрос е бил приет доклад, изработен съвместно от Министерството на околната среда и воидте и Министерство на икономиката и енергетиката. Докладът е изготвен във връзка с процедура, заведена от Европейската комисия, за нарушения при прилагането на условията и договореностите в протокола за приемането на България в ЕС. Министър Михайлова обясни, че след присъединяването си към ЕС, България се е съгласила да спазва междинни тавани за годишните емисии на някои замърсители, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации, които са основно ТЕЦ-овете в страната. Тези тавани се отнасят за два периода – 2008 г.- 2011 г. и след 2012 г. и касаят замърсителите серен диоксид, азотни оксиди и прах. „България трайно надхвърля посочените в Договора тавани, въпреки че тенденцията е за намаляване на вредните емисии. Най-големи са показателите на серния диоксид“, изтъкна министърът на околната среда и водите. 

 МОСВ и МИЕ са провели поредица от срещи с представители на големите горивни инсталации и е създадена междуведомствена работна група. Установени са били причините за надхвърлянето на нормите и са набелязани мерките, които могат да се предприемат, за да се спазят договорените с ЕС норми. Сред причините за надхвърлянето на таваните е непълното инвестиране в инсталации, които гарантират намаляване на вредните емисии във въздуха. Освен това се е увеличило значително и натоварването в горивните инсталации. Въведени са и нови енергийни мощности, а според Договора – независимо дали се въвеждат нови мощности, таваните не се променят. 

Според министър Михайлова в резултат на предприетите мерки се очаква през 2013 г. таваните за прах и серен диоксид да бъдат спазени. „Има възможност да се намалят и емисиите на азотните оксиди. Нивото на емисиите се контролира ежемесечно и очакваме да спазим таваните“, заяви министърът и добави, че страната ни ще може да претендира за прекратяване на наказателната процедура. „Има готовност, ако се надхвърля някой от показателите, да се предприемат спешни мерки до края на годината, за да предотвратим влизането в съдебна фаза на наказателната процедура“, каза още министър Михайлова. Тя отбеляза, че глобите в подобни процедури са много сериозни и се измерват с десетки милиони. 

Помолена да даде конкретни примери за мерки, които се предприемат, министър Михайлова отбеляза, че проблемът със серния диоксид може да бъде решен чрез увеличаване на степента на сероочистване и използване на въглища с по-ниско съдържание на сяра. Що се отнася до азотните оксиди, могат да се инсталират ниско емисионни горелки и в горивните инсталации да се използва определена технология.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Тема на обсъждане бе проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2013 г. Още
БТПП предлага безплатни енергийни одити за фирми от секторите управление на отпадъците и обработка на повърхности
Услугата е ориентирана към МСП с цел намаляване влиянието на дейността им върху околната среда Още
БТПП проучва мнението на бизнеса по три законопроекта
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Кариера в България. Защо не?“ – кариерният форум ще се проведе за шеста поредна година
Форумът е както за българи с образование и професионален опит в чужбина, така и за работодатели, търсещи професионалисти Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 1 септември се създава митница във Видин
С оглед намаляване на регулаторната тежест за бизнеса правителството направи промяна в тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници” Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ: България трайно надхвърля таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-овете
Предприети са мерки, за да се спазят договореностите с ЕС и да се предотврати навлизането в съдебна фаза на наказателната процедура срещу страната ни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията отделя 13,7 млн. евро, за да стимулира развитието на трансграничните цифрови обществени услуги
Разработване на цифрови обществени услуги, които улесняват дейността на предприятията навсякъде в ЕС, включително при учредяване на дружество, покриване на правните изисквания и участие в публични търгове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN