Брой 122 (632), 30-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е намалял с 0.7% на годишна база


Май е поредният месец на производствена дефлация на годишна база. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се е увеличил с 0,1% в сравнение със същия месец на 2013 г. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Показателят измерва средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Той може да се разглежда като ранен измерител на инфлацията.

През месец май се наблюдава увеличение на цените в добивната промишленост с 1.7%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ увеличението е с 0.1%, докато в преработващата промишленост няма изменение.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 3.1%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.6%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.5%. Намаление е отчетено при производството на химични продукти - с 1.9%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.3%.

Производствените цени на вътрешния пазар през май 2014 г. намаляват с 0.7% в сравнение със същия месец на миналата година. Цените в добивната промишленост се понижават с 6.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%, докато в преработващата промишленост не се наблюдава изменение.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо май 2013 г. е отчетено при производството на химични продукти - с 9.8%, при производството на основни метали - с 4.6%, и при производството на хранителни продукти - с 4.5%. Увеличение на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 8.4%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.3%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.5%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Създадени са 29 центъра за кариерно развитие в услуга на заетите лица в София и страната
Предлагат възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация Още
В БТПП ще бъде представено бъдещото Споразумение за свободна търговия между ЕС и Тихоокеанския алианс
България може да бъде силен икономически партньор на Чили в областите: информационни технологии, резервни части за автомобили, машиностроене, селско стопанство, химическа и фармацевтична промишленост Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е намалял с 0.7% на годишна база
Увеличение на цените в добивната промишленост с 1.7% Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК отпуска 3,3 млрд. лева за подкрепа на българските банки
Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в програмата SCOPES на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания
Програмата насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Възможност за вписване в информационната система на търговския регистър на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Във връзка с изменение, публикувано в Държавен вестник от 27 юни 2014 г. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Бизнес гайд за новото Споразумение на Световната търговска организация за улесняване на търговските процедури
Изготвен от Международния търговски център, Женева Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Преглед на напредъка на България по стратегия Европа 2020: заетост, образование, бедност
Доклад на Института за пазарна икономика Още