Назад

Нараства общият доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г.


Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е
1 938 лв. и нараства с 10.5% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.2%), следван от доходите от пенсии (28.7%) и от самостоятелна заетост (5.4%). Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 3 процентни пункта. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1.1 процентни пункта, а на доходите от пенсии - с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 969 на 1129 лв. (с 16.5%).
 • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 114 на 105 лв. (със 7.8%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 519 на 557 лв. (със 7.3%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 40 лв. (с 20.7%).

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура - 0.9%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 808 лв. и се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.8%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.3 процентни пункта, а на разходите за жилище - с 0.4 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, нараства с 0.8 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0.3 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 472 на 539 лв. (с 14.2%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 64 на 74 лв. (с 16.2%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 52 на 62 лв. (с 18.8%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 279 на 315 лв. (с 13.1%).
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 89 на 106 лв. (с 19.9%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 178 на 198 лв. (с 11.5%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 92 на
  121 лв. (с 30.4%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 214 на 234 лв. (с 9.0%). 

Потребление на домакинствата

През третото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва:

 • По-съществено се увеличава потреблението на: плодове - от 18.7 на 20.1 кг, месо - от 8.5 на 9.1 кг, месни произведения - от 3.1 на 3.7 кг, картофи - от 6.6 на 7.0 кг, прясно мляко - от 4.4 на 4.6 л, яйца - от 37 на 39 броя.
 • Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.9 на 19.0 кг, и на кисело мляко - от 7.7 на 7.3 килограма.