Назад

ЕК измени правилата за държавната помощ de minimis


На 13 декември Европейската комисия прие два регламента за изменение на общите правила за държавната помощ de minimis (de minimis Regulation или Регламент EU/1407/2013) и за малки суми държавни  помощи за услуги от общ икономически интерес (de minimis SGEI Regulation или Регламент ЕС/360/2012). Тези услуги включват обществен транспорт и здравеопазване.

Ревизираните регламенти освобождават малки суми от контрола на ЕС върху държавните помощи, тъй като се счита, че нямат въздействие върху конкуренцията и търговията на единния пазар.

Европалати по искане на Европейската комисия представи доказателства относно преразглеждането на регламента de minimis през 2022 г.: ECH response state aid de minimis (eurochambres.eu)

Промени, въведени на 13 декември:

• За да се отчете нивото на инфлация, таванът за компания съгласно общия регламент de minimis беше повишен от 200 000 евро на 300 000 евро за 3 години.

• Що се отнася до регламента за минималните помощи за услуги от общ икономически интерес, таванът за компания е повишен от 500 000 евро на 750 000 евро.

• Освен това, за да се намалят задълженията на компаниите за отчетност, държавите членки вече ще бъдат задължени, считано от 1 януари 2026 г., да регистрират помощта de minimis съгласно двата регламента в централен регистър, създаден на национално ниво или на ниво ЕС.

И накрая, съгласно общия регламент de minimis, Комисията обявява въвеждането на „безопасни пристанища“ за финансовите посредници, като вече не се изисква пълно прехвърляне на печалбите от финансовите посредници към крайните бенефициенти.

Наредбите ще влязат в сила на 1 януари 2024 г. и ще се прилагат до декември 2030 г.