Назад

По-лесен достъп на инвеститорите до корпоративна информация: Съветът постига съгласие по позицията си относно единна платформа за достъп


На 29 юни Съветът постигна съгласие по позицията си по предложението за европейска единна точка за достъп (ЕЕТД), което е част от пакета за съюза на капиталовите пазари (СКП). Предложението има за цел да създаде единна точка за достъп до публична информация за дружествата от ЕС и инвестиционните продукти на ЕС.

Очаква се ЕЕТД да улесни европейските дружества и финансови продукти при привличането на инвеститори, тъй като чрез платформата инвеститорите ще получат лесен и бърз достъп до съответната информация, от която се нуждаят, за да вземат добри инвестиционни решения.

В позицията си Съветът уточни, че националните компетентни органи следва да бъдат органите за събиране на информацията, която ще бъде предоставена на платформата ЕЕТД. Предложението няма да наложи на европейските дружества никакви допълнителни изисквания за докладване на данни, тъй като платформата ЕЕТД ще съдържа вече установени видове данни, както и публично достъпна информация, включително:

  • (консолидирани) годишни финансови отчети,
  • (консолидирани) доклади за дейността,
  • одитни доклади и
  • отчети относно плащанията към правителствата.

Добре структурираните метаданни ще позволят извличането и сравняването на информация. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за определяне на:

  • други метаданни, които придружават информацията;
  • структурирането на данните, съставляващи информацията;
  • за коя информация се изисква машинночетим формат и кой машинночетим формат следва да се използва

EIOPA ще представи тези проекти на технически стандарти за изпълнение на вниманието на Комисията, която ще бъде оправомощена да приема техническите стандарти за изпълнение.

В своята позиция Съветът посочва, че следва да се осъществи постепенно въвеждане на платформата ЕЕТД, като основните елементи трябва да започнат да функционират между 2026 г. и 2030 г.

Контекст

Предложението е част от пакета за съюз на капиталовите пазари, представен от Комисията на 25 ноември 2021 г.

В договорената днес позиция на Съвета се излага позицията на държавите членки преди преговорите с Европейския парламент.