Брой 22 (279), 31-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОФОНДОВЕ

Разширяват се възможностите за използване капацитета на Световната банка при усвояването на еврофондовете


Правителството одобри проект на изменение на меморандума за разбирателство със Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз. Според ратифицирания през м. юли м. г. документ помощта ще се предоставя под формата на консултантски услуги на потенциалните бенефициенти на оперативните програми и ще бъде финансирана по линия на техническата помощ на съответните оперативни програми.

Изменението на меморандума разширява източниците на финансиране с добавяне на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и, съответно, Програмата за развитие на селските райони и допълва сферите на предоставяни услуги със сектора на селското стопанство. Областите на техническа помощ се запазват както в останалите случаи – подкрепа в разработването на секторни стратегии в ключови области за инвестиции, при подготовката и реализацията на вече идентифицирани проекти, при идентифицирането на секторни инвестиционни програми за предстоящия програмен период 2014-2020 г., при идентификация на проблеми в управлението, засягащи публичните институции в сектора, при изграждане и повишаване капацитета на публичната администрация, при провеждането на мониторинг и оценка на реализираните с евросредства програми и проекти.

Одобрен беше и Планът за действие за 2013 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Световната банка по оперативните програми. Тяхната експертиза ще бъде насочена към секторите „Околна среда” (при изготвянето на отраслова стратегия за ВиК, преглед на публичните разходи при предоставянето на ВиК услуги, преглед на действащата регулаторна рамка и изготвяне на програма за подобряване на ефективността в отрасъла, изготвяне на стратегически финансов план), „Транспорт” (разработване на стратегически план, план за действие за безопасността по пътищата 2013-2020, средносрочна оперативна програма за пътищата), „Административен капацитет и техническа помощ” (предоставяне на експертиза в процеса на разработване на нови програмни документи), „Хидромелиорации” (изпълнение на мерки за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и екологичната устойчивост в хидромелиоративния сектор). Ще продължи и подготовката на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., включваща подкрепа за изготвяне на доклад за иновационна стратегия, идентифициране и разработване на водещи мерки в областта на иновациите, които да залегнат в програмирането за периода 2014-2020, разработването на план за действие за предоставяне на услуги по внедряване на иновации.

НОВИНИ ОТ БТПП
БАН и БТПП ще си партнират в областта на технологичния трансфер
Научните среди и бизнеса могат да работят заедно при мониторинга, управлението и оценка на последствията при природни бедствия и аварии Още
110 години дипломатически отношения България - САЩ
Двустранно партньорство, изградено на основата на споделени ценности Още
Зам.-председателят на Търговската палата на Сюлеймания посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
ICB спечели наградата в категорията "Мобилни решения" в конкурса на БАИТ за 2012 г.
Наградата е за иновативно решение, което позволява мобилен мониторинг и управление на кораби в реално време Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на изложение в Солун
Организира се безплатен транспорт София – Солун и обратно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2012 г.
Цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нарастват с 8,9% Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Разширяват се възможностите за използване капацитета на Световната банка при усвояването на еврофондовете
Към източниците на финансиране се добавя Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Днес на второ четене беше приет Законът за публичните финанси
Законът трябва да влезе в сила от 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК започна обществено обсъждане за европейската политика в областта на биологичното земеделие
Целта е опростяване на законовата рамка — като същевременно се гарантира запазване на стандартите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN