Брой 22 (279), 31-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Днес на второ четене беше приет Законът за публичните финанси


Приетият днес от Парламента Закон за публичните финанси е израз на намеренията на правителството за широкообхватна реформа на средносрочната бюджетна рамка, която да адресира съществуващите слабости и да подкрепи протичащите процеси на фискална консолидация.

  • Законът за публичните финанси е естествено продължение на Пакта за финансова стабилност и е в изпълнение на препоръките на Сметната палата.
  • В Закона годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма,    изчислен на касова основа, се ограничава до 2% от Брутния вътрешен продукт.       
  • Предвижда се средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит на сектора "Държавно управление" на годишна основа да не надвишава 0,5 на сто от БВП.
  • В Закона са обобщени националните фискални правила, приложими за целия сектор „Държавно управление" както на централно, така и на местно ниво.
  • Законът акцентира върху засилване на взаимодействието между законодателната, изпълнителната, съдебната власт и общините с оглед спазването на общите ограничения, правила и процедури за постигане целите на фискалната политика при осигурена самостоятелност на бюджетите на трите власти.
  • Въвеждат се разпоредби за отчетност и статистика на публичните финанси в съответствие с методологията на Евростат.
  • След приемането на Закона се предвижда отмяната на Закона за устройството на държавния бюджет и на Закона за общинските бюджети, както и промени в десетки други закони.
  • Законът трябва да влезе в сила от 2014 г., като бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г. ще се провежда по правилата на новия закон.
  • Законът за публичните финанси ще осигури търсената приемственост в провежданата фискална политика и ще гарантира в национален и международен план, че България ще продължи да бъде бюджетно дисциплинирана страна.
НОВИНИ ОТ БТПП
БАН и БТПП ще си партнират в областта на технологичния трансфер
Научните среди и бизнеса могат да работят заедно при мониторинга, управлението и оценка на последствията при природни бедствия и аварии Още
110 години дипломатически отношения България - САЩ
Двустранно партньорство, изградено на основата на споделени ценности Още
Зам.-председателят на Търговската палата на Сюлеймания посети БТПП
Обсъдени бяха възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
ICB спечели наградата в категорията "Мобилни решения" в конкурса на БАИТ за 2012 г.
Наградата е за иновативно решение, което позволява мобилен мониторинг и управление на кораби в реално време Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за посещение на изложение в Солун
Организира се безплатен транспорт София – Солун и обратно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2012 г.
Цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нарастват с 8,9% Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Разширяват се възможностите за използване капацитета на Световната банка при усвояването на еврофондовете
Към източниците на финансиране се добавя Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Днес на второ четене беше приет Законът за публичните финанси
Законът трябва да влезе в сила от 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК започна обществено обсъждане за европейската политика в областта на биологичното земеделие
Целта е опростяване на законовата рамка — като същевременно се гарантира запазване на стандартите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN