Назад

По-чист транспорт: нови цели на ЕС за по-ниски емисии от автомобилите


Европейският съюз се е ангажирал с амбициозни цели в областта на климата и работи по законодателни предложения за тяхната реализация. Един от важните сектори е транспортът – той е единственият сектор, в който емисиите на парникови газове в ЕС са се увеличили спрямо 1990 г. (с повече от 25%).
Транспортът отговаря за около една пета от общите емисии на ЕС, а най-голям дял от емисиите в сектора се дължат на сухопътния транспорт – през 2021 г. той е отговарял за 72% от емисиите на парникови газове от вътрешен и международен транспорт в ЕС.

Защо леки и лекотоварни автомобили
Пътническите автомобили и лекотоварните автомобили (вановете) генерират около 15% от общите емисии в ЕС. Затова налагането на по-стриктни ограничения на замърсяването от тях ще спомогне за постигането от ЕС на целите за климата.

Ситуацията към момента
Средните емисии от нови автомобили са били 122,3 грама въглероден диоксид на километър през 2019 г., което е под поставената цел от 130 г СО2/км за периода 2015-2019 г., но далеч над новата цел от 2021 г., която е 95 г СО2/км.

В същото време броят на електрическите автомобили, които не генерират емисии при придвижване, расте бързо – те са били 11% от новорегистрираните пътнически автомобили през 2020 г.

Нови цели
През юли 2021 г. Европейската комисия предложи намаляване на лимита за емисиите от нови автомобили и микробуси с още 15% от 2025 г., след което предвижда намаляване с 55% на емисиите от нови автомобили и с 50% на емисиите от нови микробуси към 2030 г. и достигане на нулеви емисии до 2035 г.

Целите са изразени в процентно намаляване на емисиите, тъй като новият стандарт от 95 грама СО2/км ще трябва да бъде преизчислен съгласно изискванията за по-реалистично измерване на емисиите при шофиране.

Промените в законодателството ще осигурят ползи за европейците в много области - например, ще допринесат за по-добро качество на въздуха, ще доведат до икономии на енергия и по-ниски разходи за притежаване на автомобил. Те също така стимулират иновациите в технологии с нулеви емисии.

Позицията на Парламента
Депутатите подкрепиха през юни 2022 г. предложената от Комисията цел за нулеви емисии от нови автомобили до 2035 г. и измениха междинните цели за намаляване на емисиите към 2030 г. Парламентът иска от Комисията да подготви отчет за напредъка към постигането на целите до края на 2025 г., в който да бъде отразено въздействието върху потребителите и заетостта.

Освен това депутатите очакват от Комисията методология до 2023 г. за оценка на емисиите в рамките на целия жизнен цикъл на колите и микробусите, включително от потреблението на гориво или енергия.

Парламентът ще започне преговори с правителствата на страните в ЕС за окончателния текст на правилата.