Назад

Общият брой на заетите в България през първото тримесечие на 2022 г. е 3,068 млн.


Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува информационен бюлетин в областта на жизненото равнище и доходите за първото тримесечие на 2022 г. В него се съдържат данни за брутния вътрешен продукт на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата активност на населението, доходите и разходите на домакинствата. Пълният текст на бюлетина може да видите на следния линк: https://mlsp.government.bg/byuletin-na-mtsp.

Статистиката показва, че общият брой на заетите в България през първото тримесечие на 2022 г. е 3,068 млн. души.  За сравнение със същия период на 2021 г. те се увеличават с 1,3 %. Общият доход средно на лице от домакинство през първо тримесечие на 2022 г. е 2 005,54 лв. и нараства с 9,6 % спрямо същото тримесечие на предходната година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.9%), следван от доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%).

Средната работна заплата в частния сектор за отчетния период е 1 591 лв., което е с 11,6% повече в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. В обществения сектор средната работна заплата за първото тримесечие на годината е 1 598 лв. и в сравнение със същия период на 2021 г бележи ръст от 1,8 %, показват данните в информационния бюлетин на МТСП.