Назад

Комисията отпуска над 1 млрд. евро за иновативни проекти за климатичния преход на ЕС


Комисията подписа със седем широкомащабни проекта споразумения за отпускане на безвъзмездни средства на стойност 1,1 млрд. евро чрез фонда на ЕС за иновации, финансиран от приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). Целта на тези проекти е намаляване на емисиите с повече от 76 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация. В рамките на седемте проекта се внедряват в промишлен мащаб иновативни нисковъглеродни технологии, които обхващат ключови сектори като водород, стомана, химикали, цимент, слънчева енергия, биогорива и улавяне и съхранение на въглерод.

Накратко за проектите

Kairos@C: Реализиран в пристанището на Антверпен (Белгия), проектът Kairos@C има за цел да бъде създадена първата и най-голяма трансгранична верига за създаване на стойност за улавяне, втечняване, транспортиране и постоянно съхранение на CO2. Kairos@C ще даде възможност за внедряване на няколко новаторски технологии, които заедно имат потенциала да се избегнат емисии в атмосферата от 14 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация.

BECCS в Стокхолм: Този проект, изпълняван в Стокхолм (Швеция), има за цел да се изгради пълномащабно съоръжение за улавяне и съхранение на въглерод като биоенергия (BECCS) в съществуващ завод за биомаса в Стокхолм, който произвежда топлинна и електрическа енергия. Съчетавайки улавянето на CO2 с оползотворяване на топлината, проектът ще допринесе за избягване на емисии в размер на 7,83 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация. Това е повече от цялото количество емисии на парникови газове от производството на електроенергия и топлинна енергия в публичния сектор в Швеция през 2018 г.

Hybrit Demonstration: Реализиращ се в Оксельосунд и Геливаре (Швеция), проектът Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology Demonstration (Hybrit Demonstration) има за цел да се извършат революционни промени в европейската железодобивна и стоманодобивна промишленост. В неговите рамки ще бъдат заменени основаните на изкопаеми горива технологии с неутрални по отношение на климата алтернативи, като например производството и използването на чист водород. Проектът има потенциал за избягване на емисии в размер на 14,3 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация. Освен това в неговите рамки в стоманодобивната промишленост ще бъде използвана технология, свързана с големи ползи за климата.

Ecoplanta: Този проект, изпълняван в Ел Морел (Испания), ще доведе до създаването на първо по рода си на европейския пазар търговско предприятие, използващо отпадъци, които иначе биха изхвърлени в депа за отпадъци. Инсталацията ще произвежда 237 kt метанол годишно, като по този начин ще оползотвори 70 % от наличния въглерод в нерециклируемите материали. Проектът ще допринесе за избягване на емисии в размер на 3,4 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация.

K6 Program: Изпълняван в Люмбр (Франция), проектът K6 Program има за цел производството за първи път в Европа на неутрален по отношение на въглеродните емисии цимент. По този начин проектът ще стане представителен за циментовата промишленост в световен мащаб и ще подкрепи прехода към чиста енергия на един сектор, в който намаляването на емисиите е трудно. В рамките на проекта в съоръжение в Северно море ще бъде внедрена първата по рода си комбинация в промишлен мащаб от херметична пещ и криогенна технология за улавяне и съхранение на CO2, който иначе би бил изпуснат в атмосферата. Това ще доведе до избягване на емисии от 8,1 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация.

TANGO: В рамките на проекта TANGO, изпълняван в Катания (Италия), ще бъде разработена пилотна линия в промишлен мащаб за производство на иновативни и високоефективни фотоволтаични модули. Това ще доведе до увеличаване на производствения капацитет 15 пъти — от 200 MW на 3 GW годишно. Когато започнат да функционират, произведените модули ще имат потенциал да допринесат за избягване на емисии в размер до 25 Mt еквивалент на CO2 през първите десет години на експлоатация. Освен това проектът TANGO ще укрепи веригата за създаване на стойност в европейската фотоволтаична промишленост нагоре по веригата.

SHARC: Проектът SHARC (устойчив водород и възстановяване на въглерода), реализиран в рафинерията Porvoo (Финландия), ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове чрез преминаване от производството на водород на базата на изкопаеми горива към производството на водород както от възобновяеми източници (чрез въвеждане на електролиза), така и чрез прилагане на технология за улавяне на въглерод. През първите десет години на експлоатация проектът SHARC ще допринесе за избягване на емисии в размер на 4 Mt еквивалент на CO2.

Контекст

Финансиран от приходи от търгове за квоти за емисии по СТЕ на ЕС, фондът за иновации има за цел създаване на подходящи финансови стимули за дружествата и публичните органи да инвестират още сега в следващото поколение нисковъглеродни технологии и даване на дружествата от ЕС на стартово предимство, за да станат световни технологични лидери.

Фондът за иновации се изпълнява от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), а Европейската инвестиционна банка предоставя помощ за разработване на обещаващи проекти, които още не са готови да бъдат приложени изцяло. Фондът също така предоставя малки по обем безвъзмездни средства. Вчера, на 31 март, бе отправена втората покана за представяне на предложения.

Понастоящем източник на финансиране за фонда за иновации са 450 милиона квоти от съществуващата СТЕ за периода 2021—2030 г. Съгласно предложенията на Европейската комисия по пакета „Подготвени за цел 55“ това финансиране ще бъде допълнено с 50 милиона квоти от преразгледаната СТЕ и 150 милиона квоти от новата система, обхващаща емисиите от автомобилния транспорт и сградите. Освен това квотите, които иначе биха били разпределени безплатно на промишлените сектори, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, сега ще бъдат продавани на търг и ще бъдат добавени към фонда за иновации.