Назад

Комисията приветства политическото споразумение за адекватни минимални работни заплати за работниците в ЕС


Европейската комисия приветства постигнатото вчера, 7 юни, политическо споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, за Директивата относно адекватни минимални работни заплати, която тя предложи през октомври 2020 г.

В началото на мандата си председателят на Комисията Фон дер Лайен обеща да представи правен инструмент, с който да се гарантира, че работниците в Съюза получават справедлива минимална работна заплата, и повтори своя ангажимент в първата си реч за състоянието на Съюза на 16 септември през 2020 г.

С новата директива се създава уредба за адекватността на законоустановените минимални работни заплати, като се насърчава колективното договаряне при определянето на работните заплати и се подобрява реалният достъп на работниците до защита на минималната работна заплата в ЕС.

Адекватните минимални работни заплати са важни за укрепване на социалната справедливост и поддържат устойчиво и приобщаващо икономическо възстановяване. Освен това по-добрите условия на труд и живот са от полза както за предприятията, така и за обществото и икономиката като цяло, тъй като повишават производителността и конкурентоспособността.

Подобряване на минималните работни заплати при пълно зачитане на компетентността на държавите членки и националните традиции

Защитата на минималната работна заплата съществува във всички държави — членки на ЕС, било то от законоустановени минимални работни заплати и колективни трудови договори или изключително чрез колективни трудови договори.

Гарантирането, че работниците получават адекватни заплати, е от съществено значение за подобряването на условията им на живот и труд и за изграждането на справедливи и устойчиви икономики и общества. Въпреки това някои работници не се ползват с достатъчна и/или пълна защита на минималната работна заплата.

Целта на новата директива е да отговори на това чрез създаването на уредба на ЕС за подобряване на защитата на адекватни минимални работни заплати. Това ще бъде постигнато при пълно зачитане на националните традиции и компетентността на държавите членки, както и на автономността на социалните партньори. Тя не изисква от държавите членки да въведат законоустановени минимални работни заплати, нито определя общо равнище на минималните работни заплати в целия ЕС.

Основните елементи на директивата са:

 • Рамка за определяне и актуализиране на законоустановените минимални работни заплати: държавите членки, в които има законоустановени минимални работни заплати, трябва да установят рамка за добро управление за определяне и актуализиране на минималните работни заплати. Това включва:
  • ясни критерии за определяне на минималните работни заплати (включително покупателна способност, като се отчитат разходите за живот; равнище, разпределение и темп на растеж на работните заплати; и производителност на национално равнище);
  • използване на ориентировъчни референтни стойности, които да ръководят оценката на адекватността на минималните работни заплати, като Директивата дава ориентир за евентуалните стойности, които могат да се използват;
  • редовно и своевременно актуализиране на минималните работни заплати;
  • създаване на консултативни органи, в които ще могат да участват социалните партньори;
  • гарантиране, че разликите и удръжките от законоустановените минимални работни заплати са съобразени с принципите на недискриминация и пропорционалност, включително преследването на законна цел; и
  • ефективно участие на социалните партньори при определянето и актуализирането на законоустановената минимална работна заплата.
 • Насърчаване и улесняване на колективното договаряне за определяне на работните заплати: директивата подкрепя колективното договаряне във всички държави членки. Причината за това е, че държавите с широк обхват на колективното договаряне обикновено имат по-малък процент нископлатени работници, по-малко неравенство в заплащането и по-високи работни заплати. Освен това директивата изисква от държавите членки, в които обхватът на колективното договаряне е под 80 % от работниците, да изготвят план за действие за насърчаване на колективното договаряне.
 • Подобрен мониторинг и прилагане на защитата на минималната работна заплата: държавите членки трябва да събират данни за обхвата и адекватността на минималната работна заплата и да гарантират, че работниците имат достъп до разрешаване на спорове и право на правна защита. Спазването и ефективното правоприлагане са от съществено значение, за да могат работниците наистина да се ползват от достъп до защита на минималната работна заплата, и насърчават конкурентна среда въз основа на иновации, производителност и спазване на социалните стандарти.

Следващи стъпки

Политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета, сега подлежи на официално одобрение от двата съзаконодателни органа. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник и след това държавите членки трябва да транспонират новите елементи на директивата в националното си законодателство в срок от две години.

Контекст

Правото на адекватни минимални работни заплати е заложено в принцип 6 на Европейския стълб на социалните права, чието създаване бе обявено съвместно от Европейския парламент, Съвета от името на всички държави членки и Европейската комисия в Гьотеборг през ноември 2017 г. Директивата относно адекватни минимални работни заплати е сред ключовите действия в плана за действие по Европейския стълб на социалните права за по-нататъшно прилагане на принципите от стълба.

Комисията предложи директива относно адекватни минимални работни заплати на 28 октомври 2020 г. след двуетапна консултация със социалните партньори, проведена в съответствие с член 154 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Директивата на ЕС се основава на член 153, параграф 1, буква б) от ДФЕС относно условията на труд.

За повече информация

Предложение на Комисията за Директива на ЕС относно адекватни минимални работни заплати в ЕС

Съобщение за медиите: Напредък по отношение на социалната пазарна икономика на ЕС: адекватни минимални работни заплати за работниците в държавите членки

Въпроси и отговори: Адекватни минимални работни заплати

Информационен документ: Адекватни минимални работни заплати