Назад

Бюджетът на ЕС за 2023 г.: средство за Европа да продължи да оформя променящия се свят


Комисията предложи  годишен бюджет на ЕС в размер на 185,6 милиарда евро за 2023 г., който да бъде допълнен с близо 113,9 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU. Бюджетът на ЕС ще продължи да мобилизира значителни инвестиции за засилване на стратегическата автономност на Европа, настоящото икономическо възстановяване, запазването на устойчивостта и създаването на работни места. Комисията ще продължи да отдава приоритет на инвестициите в областта на екологията и цифровите технологии, като същевременно отговаря на неотложните нужди, произтичащи от неотдавнашните и настоящите кризи.

Комисар Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС, заяви: Продължаваме да отпускаме изключително големи суми финансиране в подкрепа на възстановяването на Европа и за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства. Бюджетът продължава да бъде важен инструмент, с който Съюзът разполага, за да осигури ясна добавена стойност за живота на хората. Той помага на Европа да оформи променящия се свят, в който работим заедно за мира, просперитета и нашите европейски ценности.

Проектобюджетът за 2023 г., подсилен от инструмента NextGenerationEU, е предназначен да задоволи най-належащите нужди от гледна точка на възстановяването на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по света. Тези финансови средства ще продължат да изграждат и модернизират Европейския съюз и да укрепват статута на Европа като силен световен фактор и надежден партньор.

През годината ще бъдат внесени допълнителни предложения за финансиране на последиците на войната в Украйна както във външен, така и във вътрешен план, въз основа на по-точна оценка на нуждите, съгласно заключенията на Европейския съвет от 31 май 2022 г.

Бюджетът отразява политическите приоритети на ЕС, които са от решаващо значение за осигуряването на устойчиво възстановяване и укрепване на издръжливост в Европа. За тази цел Комисията предлага да бъдат отпуснати (поети задължения):

 • 103,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) в подкрепа на икономическото възстановяване и растежа след пандемията от коронавируса и за справяне с предизвикателствата, възникнали от войната в Украйна.
 • 53,6 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 1,1 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи с оглед на очаквания недостиг на храни по света.
 • 46,1 милиарда евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за инфраструктура в подкрепа на екологичния преход и приоритетните проекти на Съюза.
 • 14,3 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които 12 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), 2,5 милиарда евро за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA).
 • 13,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,3 милиарда евро за водещата научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. За нея ще бъдат заделени допълнителни 1,8 милиарда евро безвъзмездни средства от инструмента NextGenerationEU.
 • 4,8 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 341 милиона евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването и стратегическите технологии), 2,9 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1,3 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ с цел оформяне на цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU ще да бъдат заделени допълнителни 2,5 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU.
 • 4,8 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,5 милиарда евро по програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 325 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 212 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите.
 • 2,3 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 728 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него и 1,5 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички. За Фонда за справедлив преход ще бъдат заделени допълнителни 5,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU.
 • 2,2 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област.
 • 2,1 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 1,1 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и 839 милиона евро (общо от ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).
 • 1,6 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,4 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети.
 • 1,2 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които 626 милиона евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), както и 237 милиона евро в подкрепа на военната мобилност.
 • 927 милиона евро за гарантиране на гладко функционирането на единния пазар, включително 593 милиона евро за програмата „Единен пазар“ и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците.
 • 732 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 147 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза.
 • 689 милиона евро за сигурността, от които 310 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.
 • 138 милиона евро за сигурни спътникови връзки съгласно предложението за нова програма на Съюза — Програмата на Съюза за сигурна свързаност.
 • Бюджетните средства за европейски законодателен акт за интегралните схеми ще бъдат предоставени в рамките на „Хоризонт Европа“ и чрез преразпределяне от други програми.

Проектобюджетът за 2023 г. е част от дългосрочния бюджет на Съюза, приет от държавните и правителствените ръководители в края на 2020 г., включително последващите технически корекции, има за цел да превърне неговите приоритети в конкретни резултати на годишна основа. Ето защо значителна част от средствата ще бъдат предназначени за борба с изменението на климата в съответствие с целта за изразходване на 30% от дългосрочния бюджет и инструмента за възстановяване NextGenerationEU за този приоритет на политиката.

Контекст

Проектобюджетът на ЕС за 2023 г. включва разходите по линия на NextGenerationEU, които ще бъдат финансирани със заеми, взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от бюджетните кредити под таваните в дългосрочния бюджет, които се финансират от собствените ресурси. За последните в проектобюджета са предложени две суми за всяка програма — поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договори, сключени през дадена година, а плащанията представляват реално изплащаните средства. Предложеният бюджет на ЕС за 2023 г. възлиза на 185,6 милиарда евро поети задължения и 166,3 милиарда евро плащания. Всички суми са по текущи цени.

Действителните плащания по NextGenerationEU — и нуждите от средства, за които Европейската комисия ще търси пазарно финансиране — могат да бъдат различни и ще се основават на точни оценки, които се променят с течение на времето. Комисията ще продължи да публикува шестмесечни планове за финансиране, с които да предоставя информация за планираните обеми на емисиите на облигации през следващите месеци.

С бюджет от 807 милиарда евро по текущи цени NextGenerationEU помага на ЕС да се възстанови от непосредствените икономически и социални щети, причинени от коронавирусната пандемия, и ни дава възможност да реагираме на настоящи и бъдещи кризи като войната в Украйна. Временният инструмент спомага за изграждането в периода след COVID-19 на един по-екологичен, по-цифровизиран, по-издръжлив и по-добре пригоден към днешните и бъдещите предизвикателства Европейски съюз. Договорите/поетите задължения по NextGenerationEU могат да бъдат сключени до края на 2023 г., като плащанията, свързани със заемите, ще се извършват до края на 2026 г.

За повече информация

Въпроси и отговори: проектобюджет за 2023 г.