Назад

Преразглеждане на застрахователните правни норми на ЕС


Европейската комисия прие задълбочен преглед на застрахователната уредба на ЕС (известна като „Платежоспособност II“), за да могат застрахователните дружества да увеличат дългосрочните инвестиции във възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19.

Друга цел на обявения преглед е да се засили устойчивостта на застрахователните и презастрахователните дружества, така че да се преодоляват по-лесно бъдещите кризи и да се защитават по-добре притежателите на полици. Също така, изискванията за някои по-малки застрахователни дружества ще бъдат опростени и по-тясно съобразени с тях.

Застрахователните полици са от основно значение за много европейци и за европейския бизнес. Те защитават хората от финансови загуби при непредвидени събития. От своя страна застрахователните дружества играят важна икономическа роля, като насочват спестяванията към финансовите пазари и реалната икономика и по този начин осигуряват дългосрочно финансиране на европейския бизнес.

Днешният преглед се състои от следните елементи:

  • законодателно предложение за изменение на директива „Платежоспособност II“ (Директива 2009/138/ЕО);
  • съобщение за прегледа на директива „Платежоспособност II“;
  • законодателно предложение за нова директива за възстановяване и преструктуриране на застрахователните дружества.

Задълбочен преглед на „Платежоспособност II“

Целта на днешния преглед е да се увеличи приносът на европейските застрахователи за финансирането на възстановяването, за напредването към съюз на капиталовите пазари и за насочването на средства към Европейския зелен пакт. В краткосрочен план в ЕС може да бъде освободен капитал в размер до 90 млрд. евро. Този значителен освободен капитал ще помогне на (пре)застрахователите да увеличат приноса си като частни инвеститори за възстановяването на Европа от COVID-19.

На следващ етап измененията на директива „Платежоспособност II“ ще бъдат допълнени с делегирани актове. В днешното съобщение се посочват намеренията на Комисията в това отношение. 

Някои ключови моменти от днешния пакет:

  • с днешните промени на потребителите ще се осигури по-добра защита, а на застрахователните дружества – стабилност, в т.ч. при трудни икономически времена;
  • потребителите („притежатели на полици“) ще бъдат по-добре осведомени за финансовото състояние на своя застраховател;
  • благодарение на подобреното сътрудничество между надзорните органи потребителите ще бъдат по-добре защитени при покупката на застрахователни продукти в други държави членки;
  • застрахователите ще бъдат насърчавани да инвестират повече в дългосрочен капитал в полза на икономиката;
  • при оценката на финансовата стабилност на застрахователите ще се отчитат по-добре определени рискове, включително свързаните с климата, и ще се ограничи чувствителността на този параметър към краткосрочните пазарни колебания;
  • целият сектор ще бъде по-добре контролиран, за да се избегне излагането на риск на неговата стабилност.

Предложение на директива за възстановяване и преструктуриране на застрахователните дружества

Целта на директивата за възстановяване и преструктуриране на застрахователните дружества е застрахователите и съответните органи в ЕС да са по-добре подготвени за силни финансови шокове.

С нея се въвежда нов процес на организирано преструктуриране, който защитава по-добре притежателите на полици, реалната икономика, финансовата система и в крайна сметка – данъкоплатците. На националните органи се предоставя усъвършенстван инструментариум за действие при неплатежоспособност на застрахователно дружество.

Чрез създаването на колегии за преструктуриране съответните надзорни органи и органи за преструктуриране ще могат да предприемат координирани, навременни и решителни действия за преодоляване на проблемите, възникнали при трансграничните (пре)застрахователни групи, като осигурят възможно най-добрия изход за притежателите на полици и за икономиката като цяло.

Днешните предложения се основават в голяма степен на техническото становище, предоставено от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Те са съгласувани и с международните усилия в тази област, като същевременно се отчитат европейските особености.

Следващи стъпки

Следващият процедурен етап за законодателния пакет е обсъждането му от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

Застрахователната защита е от основно значение за много домакинства, дружества и участници на финансовите пазари. Застрахователният сектор предлага също така решения за допълнителен пенсионен доход и спомага за насочването на спестяванията към финансовите пазари и реалната икономика.

Директива „Платежоспособност II“ влезе в сила на 1 януари 2016 г. Комисията наблюдава прилагането ѝ и проведе обширни консултации със заинтересованите страни относно възможни области на преглед на това прилагане.

На 11 февруари 2019 г. Комисията официално поиска техническо становище от ЕОЗППО в рамките на подготовката си за прегледа на директива „Платежоспособност II“. ЕОЗППО публикува техническото си становище на 17 декември 2020 г.