Евростат: ВЕИ в ЕС 2020

На равнище ЕС делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници достигна 22 % през 2020 г. Това е с 2 процентни пункта над целевото равнище за 2020 г., включено в Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Това е голямо постижение и важен етап по пътя на ЕС към климатична неутралност до 2050 г.

Тази информация е от публикуваните днес от Евростат данни за енергията от възобновяеми източници. Статията представя само малка част от констатациите в по-подробната Статистика.

Директивата също така определя национални цели за 2020 г., отчитащи отправната точка и цялостния потенциал за възобновяеми енергийни източници във всяка държава. При разглеждането на националните цели 26 държави членки са ги изпълнили или са ги надхвърлили за 2020 г. Някои държави трябваше да приключат статистическите прехвърляния през 2020 г., за да постигнат своите цели (вж. раздел „За повече информация“). Държавите членки, които значително са надхвърлили своите цели за 2020 г., са Швеция, Хърватия (и двете + 11 процентни пункта) и България (+ 7 процентни пункта). Франция обаче не е постигнала целта си (-3,9 процентни пункта).

С повече от половината брутно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници Швеция (60 %) има най-голям дял сред държавите — членки на ЕС, през 2020 г., в сравнение с Финландия (44 %) и Латвия (42 %).

В противоположния край на скалата най-ниският дял на възобновяемите енергийни източници е регистриран в Малта (11 %), следвана от Люксембург (12 %) и Белгия (13 %).

За повече информация: 

Статистически данни на Евростат  относно енергията от възобновяеми източници

Специален раздел на Евростат относно кратката оценка на възобновяемите енергийни източници (SHARES)

Специален раздел на Евростат относно енергетиката

База данни на Евростат за енергетиката

-----------

Източник: Институт за Енергиен Мениджмънт