Назад

Процедури за нарушение от месец май 2022 г.


С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Рибарство и морско дело
Европейската комисия призовава България (INFR(2022)2025) да гарантира правилното прилагане на Директива (ЕС) 2014/89 относно морското пространствено планиране. С директивата беше въведено изискване крайбрежните държави членки да изготвят морски пространствени планове най-късно до 31 март 2021 г. и да представят копия от тях на Комисията и на другите заинтересовани държави членки в срок от три месеца от публикуването им. България не е спазила това изискване и поради това Комисията изпраща официално уведомително писмо.

Миграция, вътрешни работи и Съюз на сигурност
Европейската комисия изпраща допълнителното официално уведомително писмо на България (INFR(2021)2127) за това, че не е въвела новия формат на картата за разрешения за пребиваване за граждани на държави извън ЕС (Регламент (ЕО) № 1030/2002). Регламентът беше изменен през 2017 г., за да се въведе нов формат на картите за разрешение за пребиваване с усъвършенствани защитни елементи, които се основават на биометрични данни. Понастоящем България не издава новите разрешения за пребиваване, които трябваше да бъдат въведени до 10 юли 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително през октомври 2021 г., като понастоящем се изискват допълнителни пояснения.

Комисията също изпрати мотивирани становища на  България (INFR(2021)0158) и още две държави членки с искане да предоставят информация за това как правилата на ЕС относно борбата с измамите и подправянето на непарични платежни средства (Директива 2019/713) са транспонирани в националното им законодателство. Тъй като Белгия, България и Чехия не спазиха първоначалния срок за транспониране, през юли 2021 г. Комисията изпрати на трите държави членки официално уведомително писмо. Те изпратиха отговорите си през септември 2021 г. Предвид обаче, че Белгия, България и Чехия са уведомили частично или не са уведомили по ясен и точен начин за мерките за транспониране, Комисията реши да им изпрати мотивирани становища.
 

Мобилност и транспорт
Комисията реши да изпрати мотивирано становище на   България (INFR(2021)0517), за това, че не е уведомила Комисията за националните мерки за транспониране на Директивата относно европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) (Директива (ЕС) 2019/520). Крайният срок за транспониране на тази директива изтече на 19 октомври 2021 г.

Цифрова икономика
Комисията реши да изпрати мотивирани становища на десет държави членки, сред които и България (INFR 2021/0159), за това, че не са уведомили Комисията за мерките за транспониране на правилата във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания (Директива (ЕС) 2019/789). Комисията изпрати също така мотивирани становища на България (INFR 2021/0160 ) и други дванайсет държави членки,  за това, че не са уведомили Комисията за мерките за транспониране на правилата относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар (Директива (ЕС) 2019/790). Държавите членки трябва да въведат тези правила без допълнително забавяне, което ще позволи на гражданите на ЕС, творческите сектори, пресата, изследователите, преподавателите и институциите в областта на културното наследство, както и на доставчиците на услуги в целия ЕС да започнат да се възползват от тях. На 23 юли 2021 г. Комисията започна производството за установяване на нарушение, като изпрати официални уведомителни писма на държавите членки, които не бяха уведомили за пълното транспониране на двете директиви. На 19 май Комисията предприе последващи действия с мотивирани становища, като държавите членки разполагат с два месеца, за да коригират положението и да приемат национални мерки за транспониране на двете директиви. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз. Пълното съобщение за медиите ще намерите тук.

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук.