Назад

Европейската комисия посочва инструменти за управление на демографските промени в ЕС


Европейската комисия прие съобщение, в което се представя набор от инструменти на политиките, с които разполагат държавите членки за управление на демографските промени и тяхното въздействие върху обществото и икономиката на ЕС, включително конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб. В съобщението се очертава широкият набор от инструменти (включително регулаторни инструменти, рамки на политиките и финансиране), с които разполагат държавите членки за тази цел. Тези инструменти могат да бъдат ефективно съчетани с национални и регионални политики, за да се даде възможност и подкрепа на всички да извлекат максимални ползи и да намерят ефикасни решения на предизвикателствата на демографските промени.

Наборът от демографски инструменти се основава на опита от целия ЕС и определя всеобхватен подход към демографските промени, структуриран около четири стълба:       

1) подкрепа за родителите чрез по-доброто съвместяване на семейните стремежи и платения труд, по-специално чрез осигуряване на достъп до качествени грижи за децата и добър баланс между професионалния и личния живот;

2) подкрепа и предоставяне на възможности на по-младите поколения да процъфтяват, да развиват уменията си, да разполагат с улеснен достъп до пазара на труда и до жилища на достъпни цени;

3) овластяване на по-възрастните поколения и поддържане на тяхното благосъстояние чрез реформи, съчетани с подходящи политики на пазара на труда и на работното място;

4) когато е необходимо, преодоляване на недостига на работна ръка чрез управлявана законна миграция, при пълно взаимно допълване с оптималното използване на талантите от ЕС.

Повече информация ще намерите в документа тук.