ЕК приема преразгледани насоки относно държавните помощи при рисково финансиране


Европейската комисия прие преразгледани насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (Насоки за рисково финансиране). Преразгледаните насоки ще се прилагат от 1 януари 2022 г. С тях се изясняват и опростяват правилата, съгласно които държавите членки могат да подкрепят и улесняват достъпа до финансиране за европейските стартиращи предприятия, малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна капитализация, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Комисията прие преразгледаните Насоки за рисково финансиране след оценка на действащите правила, проведена през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ и след обстойна консултация с всички заинтересовани страни по предложения преработен текст на Насоките. Това включваше държави членки, регионални и местни органи, бизнес сдружения и групи по интереси.

Оценката и консултацията потвърдиха, че Насоките за рисково финансиране са подходящи за целта, но също така показаха, че са необходими някои целенасочени корекции, включително разяснения на някои понятия и по-нататъшно рационализиране, за да се опростят допълнително съществуващите правила и да се изясни прилагането им.

Повече информация ще намерите в документа тук.

-------------

Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити (наричано по-нататък „Съобщението за краткосрочните кредити“). В Съобщението за краткосрочните кредити се определят правила, с които i) да се гарантира, че държавната подкрепа за експортните кредити не нарушава конкуренцията между частните и публичните или публично подкрепяните застрахователи на експортни кредити, и ii) да се създадат равнопоставени условия на конкуренция между износителите в различните държави членки. Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще се прилага от 1 януари 2022 г.

През 2019 г. Комисията започна оценка на Съобщението за краткосрочните кредити от 2012 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ. Резултатите от оценката показаха, че по принцип правилата функционират добре и че са необходими само малки корекции с цел да се отразят пазарните развития.

Като се има предвид положителната обратна информация от заинтересованите страни по време на обществената консултация по предложения преработен текст на Съобщението за краткосрочните кредити, преразгледаното Съобщението за краткосрочните кредити включва редица целенасочени корекции. Например, със съобщението се изменят критериите за допустимост за малките и средните предприятия (МСП), които при определени обстоятелства могат да се възползват от държавно застраховане. Докато при предишните правила тази възможност съществуваше за МСП с годишен оборот от износ до 2 милиона евро, в новото Съобщение за краткосрочните кредити прагът беше повишен на 2,5 милиона евро;

Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. и няма краен срок на действие.

Повече информация ще намерите в документа тук.