Брой 247 (252), 18-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия ще финансира катедри за научноизследователска дейност на високо равнище в по-слабо развити региони


Университети или научноизследователски институти в по-слабо развити региони в Европа ще получат безвъзмездни средства в размер до 2,4 милиона евро в рамките на пилотна програма на Европейската комисия. Целта на т.нар. инициатива „Катедри на ЕНП“ е на места, които желаят да си извоюват име в света на научноизследователската дейност на високо равнище, да се привлекат изтъкнати представители на академичните среди.

Инициативата „Катедри на ЕНП“ ще помогне на университети и други организации, които отговарят на условията, да постигнат такова високо ниво на научните изследвания, което да им позволи да бъдат конкурентоспособни на международно равнище. Те трябва да докажат, че могат да осигурят съоръженията и средата, необходими за отлична изследователска дейност в съответствие с Европейското изследователско пространство (ЕНП). След като бъдат избрани, институциите ще предоставят катедри на ЕНП на изявени представители на академичните среди, които притежават капацитета да повишат стандартите и да привлекат допълнителен висококвалифициран персонал, а също и средства от други източници като финансирането на научни изследвания от страна на ЕС или от регионалните фондове на ЕС.

Пилотната фаза на инициативата „Катедри на ЕНП“ ще разполага с 12 милиона евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 — 2013 г.) и по време на нея ще бъде изпробвана идеята. Ако тя се увенчае с успех, Комисията предлага да финансира много по-голям брой катедри на ЕНП, в зависимост от бюджета на бъдещата рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014 — 2020 г.).

Контекст

Тази инициатива има за цел да допринесе за наваксване на изоставането в научноизследователската дейност и за преодоляване на разделението в областта на иновациите в Европа и да повиши участието в Европейското изследователско пространство. Програмата „Катедри на ЕНП“ ще помогне на университети и други организации, които отговарят на условията, да постигнат такова високо ниво на научните изследвания, което да им позволи да бъдат дългосрочно конкурентоспособни на международно равнище.

Първата фаза от пилотната покана за представяне на предложения, ръководена от Комисията, се състои в това да се набележат и подберат институциите, в които ще бъдат установени катедри на ЕНП. Това ще стане чрез конкурс. Институциите, които отговарят на условията, могат да бъдат всеки един университет или друга изследователска организация с нестопанска цел (както е определено в правилника за участие на Седмата рамкова програма), разположени в регион в рамките на цел „Сближаване“ или по-слабо развит регион (съгласно Общия регламент на структурните фондове за настоящия програмен период или сходни критерии за асоциираните държави).

Заинтересованите институции ще могат до 30 май 2013 г. да представят предложенията си, които ще бъдат оценени от Комисията през лятото на 2013 г. Първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства биха могли да се подпишат през декември 2013 г.

През втората фаза, която ще започне в началото на 2014 г., избраните изследователски организации ще обявят свободното място и ще изберат титуляра на катедрата на ЕНП чрез отворена и прозрачна процедура на подбор — това е водещ принцип на Европейското изследователско пространство, който има за цел стимулиране на високите научни постижения. Кандидатите могат да са граждани на която и да е държава по света.

Ориентировъчният бюджет за тази покана за представяне на предложения е 12 милиона евро. Средствата за финансиране на одобрените предложения ще бъдат в максимален размер от 2,4 милиона евро за период до пет години. Нито една държава не може да получи повече от една такава субсидия. Ако пилотната покана за представяне на предложения се увенчае с успех, Комисията предлага значително да разшири обхвата на програмата в рамките на „Хоризонт 2020“. Освен катедрите на ЕНП, „Хоризонт 2020“ ще подпомогне партньорството на възникващи и напреднали институции, които работят екипно за създаването на центрове за върхови постижения, осъществяването на обмен на персонал и предоставянето на експертни съвети и съдействие. Модернизирането на научноизследователската инфраструктура и съоръжения ще е задача на регионалната политика на ЕС.

За повече информация вж. MEMO/12/988.

За повече информация за „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

За повече информация за Съюза за иновации: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Консултативния съвет за формиране на политика в областта на защита при бедствия
Председателят на БТПП представи становища по обсъжданите теми Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Около 300 фирми за търговия със скрап ще отпаднат от пазара
Новият закон за отпадъците предвижда непосилно високи банкови гаранции за издаване на разрешително Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен конкурс на виното и спиртните напитки – „Chisinau Wines&Sprit; Contest”
Български производители са специално поканени да участват Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на МС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки
Целта е повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Козметичните продукти – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработицата сред младите в България и Европа
Когато една икономика започне своето възстановяване, редица младежи ще са вече извън работната сила без перспективи за завръщане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще финансира катедри за научноизследователска дейност на високо равнище в по-слабо развити региони
Пилотната фаза на инициативата ще разполага с 12 млн. евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 — 2013 г.) Още