Брой 247 (252), 18-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Постановление на МС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки (ППЗВСН). Проектът се приема в съответствие с разпоредбите на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки и урежда изчерпателно материята по отношение на организацията в лозаро-винарския сектор.

С приемането на новия Закон за виното и спиртните напитки бяха заложени следните цели:

1. Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите;

2. Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на територията на Република България и навсякъде по света;

3. Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;

4. Продължаване на практиката да се предоставят права на презасаждане, когато производителите поемат ангажимента да изкоренят еднакви по размер площи, засадени с лозя, тъй като нетното въздействие на подобни насаждения върху производството клони към нулата;

5. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

Предвидените санкции в административно наказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите, за да се постигне превъзпитание и превенция, с цел събираемост и защита на потребителите.

Целите, поставени в Закона за виното и спиртните напитки и в ППЗВСН, гарантират безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, производствения потенциал и контрола по спазването й. В Правилника за прилагане на ЗВСН се уреждат условията и редът за признаване на организациите на производителите, утвърждаването на състава на дегустационните комисии, условията за класифициране на винените сортове лози, прехвърлянето на права засаждане, изискванията за съдържанието на досиетата на гроздопроизводителите и винопроизводителите, експерименталното въвеждане на нови практики.

Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения, които да гарантират, че се отговаря на съображенията, свързани с общественото здраве, и на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи, във връзка с което в Правилника за прилагане на ЗВСН са разписани условията, на които трябва да отговарят вината със защитено наименование на произход, вината със защитено географско указание, сортовите вина, редът за тяхното производство и регистрацията им, разрешените енологични практики, етикетиране, както и начините за унищожаване на продукти при изчерпване на възможностите за преработка и когато продуктите не са безопасни за човешкото здраве.

Със Закона за виното и спиртните напитки се въвежда възможността за производство на плодови вина, изискванията към които не фигурират в европейското право и е дадена възможност на държавите-членки за въвеждане на разрешителен режим по отношение на производството на такива вина. За вината, получени в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на плодове, различни от грозде, са определени условията и редът за производството им, признаването и предлагането им на пазара.

Обществените консултации продължават до 28 декември 2012 г.

Проект на доклад Проект на ПМС
Проект на Правилник

Приложение 1 към проекта на Правилник
Приложение 2 към проекта на Правилник
Приложение 3 към проекта на Правилник
Приложение 4 към проекта на Правилник
Мотиви към проекта на Правилник

Добави нов коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Консултативния съвет за формиране на политика в областта на защита при бедствия
Председателят на БТПП представи становища по обсъжданите теми Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация по рециклиране: Около 300 фирми за търговия със скрап ще отпаднат от пазара
Новият закон за отпадъците предвижда непосилно високи банкови гаранции за издаване на разрешително Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен конкурс на виното и спиртните напитки – „Chisinau Wines&Sprit; Contest”
Български производители са специално поканени да участват Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на МС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за виното и спиртните напитки
Целта е повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Козметичните продукти – темата на новия брой на списание „БДС Компас”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Безработицата сред младите в България и Европа
Когато една икономика започне своето възстановяване, редица младежи ще са вече извън работната сила без перспективи за завръщане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия ще финансира катедри за научноизследователска дейност на високо равнище в по-слабо развити региони
Пилотната фаза на инициативата ще разполага с 12 млн. евро от бюджета на настоящата Седма рамкова програма за научни изследвания (2007 — 2013 г.) Още