Назад

Европейският парламент прие план за защита на европейския енергиен пазар от манипулации


  • Новият закон повишава прозрачността и почтеността на пазара
  • Сметките за енергия ще бъдат по-сигурни от колебанията на цените на пазара
  • Засилване на ролята на регулаторните органи и засилване на европейското измерение
  • Реакция на енергийната криза, утежнена от руското нашествие в Украйна

Законодателството за справяне с манипулирането на енергийния пазар чрез засилване на прозрачността и надзора беше одобрено от евродепутатите на 29 февруари.

Законът, вече неформално договорен със Съвета, въвежда нови мерки за по-добра защита на пазара на ЕС за търговия на едро с енергия, като по-добре защитава сметките за енергия на европейските домакинства и предприятия от потенциални колебания в цените в краткосрочен план.

Регламентът относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) въвежда по-тясно привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно прозрачността на финансовите пазари. Той също така обхваща нови търговски практики, като например а

Навременно и прозрачно разпространение на информация

По време на преговорите със Съвета членовете на ЕП засилиха европейското измерение и надзорната роля на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). На Агенцията ще бъде възложено да приема решения относно инспекциите, исканията за информация и разрешенията на вътрешните информационни платформи и регистрираните механизми за докладване.

Ако ACER не получи необходимата информация по време на разследвания във връзка с трансгранични случаи, тя може да налага периодични имуществени санкции.

Следващи стъпки

Регламентът беше приет с 440 гласа „за”, 32 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“. Сега той ще трябва да бъде официално одобрен от Съвета, за да стане закон.

Контекст

В отговор на енергийната криза, изострена от руското нашествие в Украйна, на 14 март 2023 г. Европейската комисия представи законодателното предложение заедно с реформа на структурата на пазара на електроенергия. С предложението се актуализира Регламентът относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT), създаден през 2011 г. с цел борба с търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, като се гарантира прозрачност и стабилност на енергийните пазари на ЕС.