Назад

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд


Националният иновационен фонд отново набира проекти за безвъзмездно финансиране. Това е 12-ата конкурсна сесия на фонда, която отново е с бюджет около 5 млн. лв. Срокът за кандидатстване е до 10 септември 2021 г., кандидатства се по електронен път с електронен подпис.

Условия за кандидатстване

Тематичните области, в които трябва да попадат проектните предложения, са: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустим кандидат за финансиране е предприятие, регистрирано по Търговския закон, или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава, членка на ЕС. Същите изисквания важат и за допустим партньор за изпълнение на проект. Партньор може да бъде и организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава, членка на ЕС, със статут на юридическо лице.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 хил. лв., а срокът за изпълнението му е до 18 месеца. Допустими са разходите за: възнаграждения; амортизация на инструменти/оборудване; материали и консумативи; външни услуги; командировки в чужбина. Подкрепата от фонда не може да надвишава 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Финансирането обаче може да бъде увеличено с:

  • 10% за средни предприятия
  • 20% за микро- и малки предприятия
  • 15% - ако проектът включва сътрудничество между предприятия или се осъществява в поне две държави членки, или е съвместно между едно предприятие и поне една организация за научни изследвания и разпространение на знания (при определени условия).

Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), както и пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=54753