Назад

Безработни и заети ще могат да започнат работа или обучение с преразпределени средства от държавния бюджет


Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда предлага от началото на тази седмица повече финансови преференции на работодатели и регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или придобиването на квалификация или ключови компетентности. Със средства от държавния бюджет ще се финансира наемането на работа на още над 5000 безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, както и обученията на минимум 2050 безработни и на 990 заети в микро-, малки или средни предприятия.

Това стана възможно, след като по предложение на Агенцията по заетостта и с одобрението на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министърът на труда и социалната политика утвърди преразпределение на средствата за реализация през 2021 г. на програми и мерки за насърчаване на заетостта, включени в утвърдения за тази година Национален план за действие по заетостта.

С преразпределението се извърши пренасочване на 3,5 млн. лв. от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради епидемичната обстановка не стартираха своевременно или в пълен обхват. Агенцията по заетостта предложи формираните икономии да се насочат към търсени както от работодателите, така и от безработните форми за заетост.

Една част от преразпределените средства са насочени към работодателите, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Средствата ще могат да се ползват, ако от насочените регистрирани безработни работодателите одобрят лице, което е представител на целева група по програма или мярка от Закона за насърчаване на заетостта, за която дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства за сключване на нов договор.

Преференции могат да получат работодатели, които наемат хора с трайни увреждания, младежи, майки с деца до 5 год., в предпенсионна възраст, продължително безработни, и др. Тези лица, в условията на увеличено предлагане на работна сила, изпитват повече трудности при намирането на подходяща работа.

Чрез предоставяните преференции, работодателите могат да получат субсидии освен за наемане на работа на безработни от посочените по-горе групи, но и за дуално обучение на безработни, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, както и за професионално обучение на безработни лица, необходимо за работа в съответното предприятие.

Бюрата по труда към Агенцията по заетостта предоставят различни възможности и разнообразие от форми за финансова подкрепа по отношение на период, вид и размер на субсидиране, като конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки са определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г. Периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 320 до 700 лв., като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по условията на съответната програма или мярка. 

Успоредно с това, Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните лица, с които стимулира тяхната мобилност или предприемачество.

Всяка дирекция „Бюро по труда” разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях до изчерпване на свободния финансов ресурс са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те Дирекции „Регионална служба по заетостта” в подрубрики „Насърчителни мерки за безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”.

Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяка Дирекция „Бюро по труда” в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели.