Брой 188 (948), 30-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Предлага се регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва в Агенцията по вписванията


Намаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, предвижда проект за промени на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗИД на ЗЮЛНЦ/, който бе одобрен днес от Министерския съвет.

Прехвърлянето на регистрацията е важен етап от регистърната реформа, включително и с оглед на заложената цел в актуализираната стратегия за съдебната реформа за регулиране на натовареността на съдилищата.

С прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията се очакват редица позитивни ефекти. На първо място за организациите от този тип съществено ще се намали административната тежест – те ще ползват по-бърза процедура по регистрация от сегашната, по-ниски държавни такси, възможност за електронно подаване на документи и др.

От друга страна, прехвърлянето на регистрацията ще освободи съда от тези дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на освободените ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и съответно - положителен ефект върху натовареността. На трето място, промяната води до пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенция по вписванията.

Друга цел на законопроекта е повишаването на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ, което ще създаде по-добри условия за институционалния и гражданския мониторинг на тяхната дейност, както и повишаване на общественото доверие в организациите и подобряване на техния публичен имидж. По-добрата правна рамка на ЮЛНЦ и повишената прозрачност на тяхната дейност ще допринесе и за изграждане на трайни и ефективни партньорства между организациите с нестопанска цел, институциите и бизнеса.

Предвижда се, че статутът на организациите в обществена полза възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към Търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на сегашния Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до момента дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза са регистрирани като такива в съда, но не са регистрирани в Централния регистър, което пък от своя страна е пречка за реализиране на пълна прозрачност и отчетност.

Проектът предвижда едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, което също е насочено към повишаване на прозрачността и правната сигурност. При действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, поради което е възможно промени, подлежащи на вписване да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице и месеци след това (промени в устава/ устройствения акт, избор на нови управителни органи и др.). Новият едномесечен срок от деня на възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване, до тяхното заявяване, ще има съществена дисциплинираща роля.

Предлага се законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2016 г. Същевременно, с преходните разпоредби се предвижда тригодишен срок - до 31 декември 2018 г., в който юридическите лица с нестопанска цел, вписани в съответния регистър при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация чрез вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Държавна такса за пререгистрацията няма да се дължи. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на работодателските организации с главния прокурор
Внесени бяха сигнали за нередности в системата на енергетиката Още
Делегация от федерална провинция Саксония-Анхалт на посещение в БТПП
Над 60 срещи осъществиха представителите на немски фирми и клъстери с български партньори Още
Семинар „Браншова компетентност, иновации и глобални стандарти – правилната рецепта за успех!“, 15 октомври, Велико Търново
За фирми от хранително-вкусовата промишленост Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Производствените цени ускоряват спада си през август
За година общият индекс на производствените цени (за вътрешния и международния пазар) спада с 2.9 на сто Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предлага се регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва в Агенцията по вписванията
Процесът на пререгистрация - освободен от държавни такси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Предложение на ЕК за текст относно инвестиционната защита в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
Един от най-спорните въпроси в ТТИП е включването на механизъм за разрешаването на спорове между инвеститор и държава Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен семинар на тема „Финансовите инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове“
София, 6 октомври 2015 г., „София Хотел Балкан" Още