Брой 149 (659), 06-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти в ЕС - Европейския интеграционен фонд


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти бе представена в МТСП от отдел „Европейски интеграционен фонд“ в Агенция по заетостта  (АЗ).

Проекти за кандидатстване могат да бъдат представени от държавни ведомства и организации, международни и неправителствени организации, академични институции, медии, изследователски организации, както и други структури на гражданското общество и надлежно установени юридически лица с компетенции в сферата на интеграцията.

Пълното наименование на представената схема BG EIF 2013/01 е „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество“. Общата й стойност е близо 1,6 млн. лева.

Експертите на АЗ запознаха присъстващите на срещата с основните цели и компоненти по схемата, като обърнаха особено внимание на двете нови направления в тазгодишната програма - възможностите за финансиране за дейности, целящи привличането на висококвалифицирани имигранти и възможностите за създаване и поддържане на международни контакти в областта на интеграционните процеси.

Подкрепяните дейности са обособени в шест компонента, които конкретизират целите и са основа за проектните предложения:

1. Подкрепа на дейности, целящи привличане на висококвалифицирани имигранти

2. Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на съществуващите информационни центрове за имигранти - граждани на трети държави (ГТД)

3.                                                      Подкрепа за провеждане на курсове за обучение и гъвкави форми на обучение по български език, гражданска ориентация, българската история, традиции, обичаи, работа и условията на живот в България и т.н., с цел да се улесни успешното интегриране на имигрантите в българското общество

4. Разработване на техники за наблюдение и оценка с цел подобряване на мерките за интеграция

5.  Подкрепа за изграждане на капацитет на всички нива на интеграционната политика и практика - с участието на общини, социални партньори, НПО, академични общности и др., както и за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност за осъществяването на мерките по интеграция

6. Създаване и поддържане на международни контакти и провеждане на експертни срещи и групови посещения с цел обмяна на опит,утвърдени процедури и информация за интеграционния процес

По време на срещата участниците имаха възможността да се запознаят с важна информация, касаеща коректното съставяне на проектните предложения. Коментирани бяха и критериите за избор на бенефициенти. Експертите на АЗ направиха и важни разяснения относно основните положения при подбора на целевите групи.

Срокът за кандидатстване е 30.09.2014 г., а допълнителни въпроси по схемата могат да бъдат изпращани на електронната поща:s.ggeorgiev@az.government.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
Делова среща на председателя на БТПП с новия зам-ръководител на политико-икономическата секция към американското посолство
Обсъдени предстоящи съвместни инициативи между БТПП и посолството на САЩ Още
Успешно приключи участието на БТПП в проект SAGITTARIUS
Популяризиране културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа като атрактивна туристическа дестинация Още
В БТПП е получена покана за участие в Изложба за вина и напитки - 15–17.03.2015 - Дюселдорф, Германия
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия стратира процедурата по набиране на документи за участие в Международната специализирана изложба за вина и напитки „PROWEIN 2015” Още
СЪОБЩЕНИЯ
Информация от ЕК за представителите на бизнеса в търговски отношения с партньори от Крим/Севастопол
Внимание към рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство – EEN - БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерството на икономиката и енергетиката представи отчет за работата си
Bъзстановяване на икономическото развитие на страната и полагане на основите на устойчив икономически растеж Още
НСИ:Наблюдение на потребителите, юли 2014 година
През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Безвъзмездна финансова помощ за интеграция на имигранти в ЕС - Европейския интеграционен фонд
Гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на успешна интеграция в българското общество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана участие в Международна търговска изложба SWISSTECH – 18–21.11.2014, Швейцария
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия поема част от разходите Още