Брой 112 (622), 16-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Икономическото развитие на Южна България – Благоевград, Пловдив и Стара Загора


Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика

Между 9 и 12 юни 2014 г. Институтът за пазарна икономика ИПИ организира поредица от кръгли маси в страната с фокус върху актуални проблеми на регионалното развитие. Първите три събития се проведоха в Благоевград, Пловдив и Стара Загора, като в тях взеха участие редица представители на местния бизнес и неправителствения сектор, както и на общинските и областните администрации в съответните области.

Материали от кръгли маси: Благоевград | Пловдив | Стара Загора

Основни впечатления на ИПИ от проведените срещи в Южна България

И през 2014 г. възстановяването на икономиката на страната продължава да бъде предвождано от Южния централен район и Югоизточния район на страната. Редица области (като Пазарджик, Пловдив и Сливен) се радват на засилен инвеститорски интерес и повишаваща се заетост както през 2013 г., така и от началото на 2014 година. Продължава възстановяването и на област Бургас, която при силен туристически сезон може да изпрати 2014 г. с нива на средногодишна заетост, надминаващи тези преди кризата. Пазарът на труда в Югозападния район на страната остава потиснат, което оказва негативно влияние върху икономическото възстановяване на областите Благоевград, Перник и Кюстендил. През 2013 г. и първото тримесечие на 2014 г. позитивни тенденции в този район се забелязват единствено в София (столица). 

 • Повишаващ се икономически потенциал и инвеститорски интерес към сектора на информационните технологии в област Пловдив;
 • Отлагане на планирани съкращения в някои водещи предприятия в Стара Загора и района, въпреки продължаващата икономическа несигурност;
 • Положителен ефект от въвеждането в експлоатация на магистрала „Тракия” върху икономическата активност в Ямбол и Сливен;
 • Повишена инвестиционна активност в една от най-бедните области на страната – Сливен, съчетана с тенденция към повишаване на броя на работните места през втората половина на 2014 година;
 • Положителни очаквания на бизнеса по отношение на динамиката на заетостта, инвестициите и приходите в преобладаващата част от областите в Южна България, включително в някои от най-бедните;
 • Местната администрация в Пловдив осъзнава пропуснатите възможности за по-активно участие по Оперативните програми – предприети са мерки за повишаване на темпа на усвояване на европейски средства, налице са реалистични, по наша преценка, очаквания за подобряване на ефективността в близко бъдеще;
 • Наблюдава се положително отношение към идеята за повишаване на финансовите правомощия и независимост на общините (например за задържане на част от данъка върху доходите на физическите лица в общините), с цел създаването на допълнителни стимули за местните власти за привличане на инвестиции.

Негативни тенденции:

 • Липсата на подходяща за нуждите на бизнеса (включително чуждестранния) работна ръка е проблем, който в голяма степен анулира две от основните конкурентни предимства на българската икономика – ниско данъчно бреме и ниски разходи за труд;
 • Въпреки че на места (Благоевград) са налице скорошни примери за успешно сътрудничество между бизнеса и образователната система, забавеното приемане на по-модерна нормативна уредба в тази сфера затруднява синхронизацията между нуждите на пазара на трудаи образователните институции;
 • Бизнесът е затруднен от продължаващата политическа нестабилност в страната;
 • Местната власт е силно обезпокоена от потенциалното спиране на някои европейски програми;
 • Като основен проблем пред местния бизнес (най-вече в Стара Загора) се очертава несигурността в енергийния сектор;
 • Липсата на стратегически инвеститори и новооткрити големи предприятия в някои области на страната (като Благоевград) е сериозен проблем. Остава впечатлението, че голяма част от чуждестранния капитал бива привличан от желание за бързи печалби, което не дава възможност за дълготрайно развитие и повишаване на доходите.

 

 • Днес ИПИ проведе кръгла маса във Варна. Предстоят в Габрово и Враца.

Сряда, 18 юни 2014 г. Габрово | изтегли програма

 • Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” с фокус върху развитието на Габрово и Северния централен район, последвано от дискусия
 • Място: Технически университет – Габрово, зала на Библиотеката
 • Начало: 09:45 часа

Четвъртък, 19 юни 2014 г. Враца | изтегли програма

 • Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” с фокус върху развитието на Враца и Северозападния район, последвано от дискусия
 • Място: Конферентна зала на Търговско-промишлена палата Враца
 • Начало: 09:45 часа

За повече информация и регистрация: Весела Добринова | vessela@ime.bg | (02) 952 62 66.

Поредицата от кръгли маси е част от подготовката на предстоящото трето издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, издавано с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Дебат за българската реиндустриализация
Икономисти и експерти се опитват да дадат насоки за развитие на индустрията, прилагайки най-добрите екологични стандарти и нови технологии Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Австрия
Взаимодействието между БТПП и СТИВ ще активизира двустранните търговско-икономическите връзки с Австрия Още
Предстоящо: Заключителна среща по проект RECULTIVATUR
Проектът се реализира по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорска среща в Солун по проект „е - Панаири и мрежова търговия”
Търговско-промишлена палата – Търговище ще организира Виртуален панаир за свързване на изложители от петте партньорски държави Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Икономическото развитие на Южна България – Благоевград, Пловдив и Стара Загора
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
СТИВ-Баку: Препоръчително е българските производители да брандират продуктите си специално за азербайджанския пазар
Българските хранителни стоки са добре познати в Азербайджан и се ползват с традиционно високо реноме Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) - инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на проблемни продукти Още