Брой 107 (867), 08-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Професионалното образование увеличава шансовете за реализация


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Професионалното образование в България има своите традиции и играе своята роля в образователната система в страната. През 2014 г. половината от завършващите средно образование са именно ученици в професионалните училища (26,2 хиляди от общо 53,5 хиляди). През последните четири години интересът към професионалното образование слабо нараства след дългогодишен постоянен спад за сметка на обучаващите се в хуманитарни и профилирани гимназии. Въпреки това, за последните 15 години обучаващите се за придобиване на III-та степен на квалификация намаляват с една четвърт, а новоприетите – с една трета.

Причините за това са комплексни – като се започне от остарелите методи на преподаване и материална база, и се стигне до очакванията за нископлатен, непрестижен труд при завършване. Като резултат от този процес в голяма част от областите има недостиг на средни специалисти, а една част от висшите заемат позиции, за които не се изисква висше образование.  

В същото време завършилите професионално образование се реализират по-добре на пазара на труда спрямо общата реализация на завършилите средно образование. Като се има предвид, че в данните за завършили средно образование се включват и тези с професионално образование, разликите са още по-големи.

  • Завършилите професионално образование представляват над една трета от работната сила, а коефициентът на икономическата им активност е 67,4% през 2014 г. или със 6 п.п. по-висок от общо завършилите средно образование и с 13 п.п. по-висок от средното ниво за страната.
  • Коефициентът на заетост на завършилите с придобита професионална квалификация (ППК) е 60,6% през 2014 г. или със 6 п.п.
  • Безработицата при завършилите професионално образование (10,2%) е по-ниска и от средната за страната (11,4%), и от тази при завършилите средно образование (10,6%).

Наблюдават се и големи различия при наличието на кадри с придобита професионална квалификация между отделните области. В 12 от областите завършващите професионално образование през 2014 г. са под средното за страната (49%), а в останалите 16 – над средното. Най-голям е делът на завършилите средно образование в професионални училища в областите Кюстендил (61%), Търговище (60%) и Силистра (60%). Най-малък е делът на завършилите средно образование в професионални училища в София-град (37%) и Кърджали (38%). Обяснение за резултата на столицата може да се търси в големия брой ученици в езиковите, математически и профилирани гимназии в София. Те пък от своя страна предполагат последващо висше образование, а не реализация на пазара на труда веднага след средното образование.

В отговор на слабостите при обучението в професионалните гимназии вече са приети и се изпълняват национална стратегия и програми за подобряването му, осъвременяване на материалната база и по-добра реализация на завършващите[1].

През последните години се правят първи стъпки към въвеждане на дуално образование и в България по успешния модел на редица европейски страни.  Именно то вероятно ще изиграе ключова роля за модернизирането на професионалните направления в средното образование и повишаването на тяхната привлекателност за учениците (вече разгледахме добрите примери). Изследване на Министерство на образованието показва, че над 70% от учениците в професионалните гимназии биха желали като част от обучението им в училище да се включи платена работа по специалността в реална фирма за сметка на част от общообразователните часове.

Качественото професионалното обучение в средното образование безспорно би намалило структурната безработица в страната, би съдействало за ограничаването на младежката безработица и би довело до намаляване на разхищението на обществени и частни ресурси за допълнително образование (включително висше). В тази връзка е изключително важно по-бързото и по-широко въвеждане на дуално образование в професионалните училища.

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместна позиция на работодателските организации срещу предлагания ръст на енергийните цени за бизнеса от 1 юли 2015г.
Без решителни структурни реформи не може да се очакват предвидими и справедливи цени Още
Продължава работата на Международната конференция на труда
Годишната конференция се провежда в периода 1-13 юни в Женева, Швейцария Още
Предстоящо: Представяне на възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия
15 юни 2015, от 10 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международен форум: "Най-съвременни софтуерни средства за проектиране, дизайн, симулации и визуализации за корабостроенето и кораборемонта от SSI ShipConstructor и Autodesk"
Покана от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва ръст през април
Основен принос за месечния ръст имат добивната промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна перспектива
Един от основните фактори за решението на агенцията е по-ниското ниво на държавния дълг Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Графенът – един от чудодейните материали на 21-ви век
Графит с дебелина един атом, който проявява необикновени качества Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Професионалното образование увеличава шансовете за реализация
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още