Назад

Консултационен документ относно извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за концесиите


Откриват се обществени консултации по повод извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за концесиите (Обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.). Основната цел е да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища и информация от заинтересованите страни относно настъпилите ефекти/резултати от прилагането на Закона за концесиите, както и да се осигури откритост на процеса по извършване на последващата оценка. Съпътстваща цел на консултацията е получаване на информация от максимално широк кръг лица, която съдържа становища, мнения и предложения относно:

- резултатите от прилагането на Закона за концесиите;

- подобряване формулирането на политики;

- подобряване прилагането на нормативния акт;

- подобряване на процеса по планиране и възлагане на концесии за строителство и на концесии за услуги.

 

Дата на откриване:

30.3.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

24.4.2023 г.

Добави коментар